مقاله بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين (نيكل، سرب، كادميوم و واناديوم) ناشي از تاثير آلودگي نفتي در بافت عضله ماهي يلي (pelates quidrileneatus) خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۲۸ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين (نيكل، سرب، كادميوم و واناديوم) ناشي از تاثير آلودگي نفتي در بافت عضله ماهي يلي (pelates quidrileneatus) خليج فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي يلي
مقاله نفت خام
مقاله فلزات سنگين
مقاله خليج فارس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق جهت بررسي تاثير بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع فلزات سنگين واناديوم، نيكل، كادميوم و سرب در بافت عضله ماهي يلي در آزمايشگاه سم شناسي آبزيان پژوهشكده اكولوژي خليج فارس در بهار سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. دو محلول يكي عاري از نفت خام به عنوان شاهد و ديگري با دوز ۱۲ppm از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دريا كه مشابه آب محل صيد ماهيها بود تهيه گرديد. سپس ۲۴ عدد ماهي صيد شده از ۶ ايستگاه مختلف در بخش شمالي خليج فارس، در آزمايشات زيست سنجش بلند مدت (۸ روزه) به تعداد ۱۲عدد ماهي در هر يك از تيمارها قرار گرفتند. پس از پايان ۸ روز در معرض گذاري، ماهيان مورد آزمايش بطور جداگانه فريز و بسته بندي شده و جهت تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين در بافت عضله به آزمايشگاه ارسال شدند. اندازه گيري غلظت فلزات سنگين بوسيله دستگاه جذب اتمي ( فيليپس مدل PU 9400) انجام گرفت. در اين مطالعه ميانگين ميزان تجمع فلزات سنگين واناديوم، نيكل، كادميوم و سرب (x±STD) در بافت عضله ماهيان شاهد به ترتيب برابر با ۰٫۱۵±۰٫۰۲ppm، ۰٫۳۶±۰٫۰۳ppm، ۰٫۰۲±۰٫۰۱ppm و ۱٫۱±۰٫۰۴ppm اندازه گيري گرديد. در ماهيان قرار گرفته در معرض دوز ۱۲ppm از نفت خام نيز ميانگين ميزان تجمع اين فلزات سنگين به ترتيب ۰٫۲۵±۰٫۰۴ppm، ۰٫۵۷±۰٫۰۳ppm، ۰٫۰۹±۰٫۰۵ppm و ۱٫۵۷±۰٫۱۱ppm اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از آناليز داده ها با استفاده از آزمون T-test نشان دهنده وجود اختلاف معني دار آماري (P<0.05) بين دو تيمار از نظر تجمع فلزات سنگين واناديوم، نيكل، كادميوم و سرب مي باشد. همچنين در ماهيان هر دو تيمار ترتيب تجمع فلزات سنگين بصورت Pb>Ni>V>Cd مشاهده گرديد که اين روند افزايشي با توجه به آزمونT-test  معني دار مي باشد. از سوي ديگر وجود مقادير نسبتا زياد از تجمع اين فلزات در ماهيان شاهد را مي توان به آلودگي آب محل زيست اين ماهيان (خليج فارس) نسبت داد. علاوه بر اين ميانگين غلظت فلزات سنگين سرب، واناديوم و كادميوم در بافت عضله ماهيان شاهد پايين تر از حد مجاز استاندارد براي مصارف انساني تشخيص داده شد.