مقاله بررسي ميزان تركيبات آروماتيك حلقوي (PAHs) در ماهي کفشک چپ رخ (pseudorhombus elevates) در حوزه شمالي خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تركيبات آروماتيك حلقوي (PAHs) در ماهي کفشک چپ رخ (pseudorhombus elevates) در حوزه شمالي خليج فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفشک چپ رخ
مقاله pseudorhombus elevatus
مقاله نفت خام
مقاله PAHs
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروکربن هاي آروماتيک حلقوي (PAHs) از جمله آلاينده هاي آلي پايدار محسوب مي شوند که خواص سرطانزايي آنها به اثبات رسيده است. اين ترکيبات مي توانند از طريق زنجيره غذايي وارد بدن موجودات زنده شده و اثرات سوء خود را بر سلامت مصرف کنندگان بر جاي بگذارند. اين تحقيق جهت بررسي تاثير بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي(PAHs)  در عضله ماهيان کفشک چپ رخ در آزمايشگاه پژوهشكده اكولوژي خليج فارس در بهار سال ۱۳۸۴ انجام شد. دو محلول يكي عاري از نفت خام به عنوان شاهد و ديگري با دوز ppm12 از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دريا كه مشابه آب محل صيد ماهيها بود تهيه گرديد. سپس ۲۴ عدد از اين گونه ماهي كه از ۶ ايستگاه مختلف خليج فارس صيد شده بودند در آزمايشات زيست سنجش بلندمدت (۸ روزه) به تعداد۱۲ عدد ماهي در هر يک از تيمارهاي تهيه شده از نفت خام قرار گرفتند. پس از پايان ۸ روز در معرض گذاري ماهيان مورد آزمايش بطور جداگانه فريز و بسته بندي شده و جهت تعيين ميزان تجمعPAHs  در عضله به آزمايشگاه ارسال شدند. اندازه گيريPAHs  بوسيله دستگاه كروماتوگراف گازي با شناساگر شعله يونشي (GC-FID) مدل واريان ۳۴۰۰ انجام شد. در كل ۱۶ نوع تركيب مختلفPAHs  در هر يك از تيمارهاي ماهي کفشک چپ رخ شناسايي شد. سپس مجموع كلPAHs  در هر يك از دوزها بطور جداگانه محاسبه گرديد. نتايج حاصله از آناليز داده ها نشان مي دهد كه ميانگين تجمعPAHs  در عضله ماهيان کفشک چپ رخ شاهد (دوز ۰ppm) و قرار گرفته در معرض دوز ۱۲ppm از نفت خام به ترتيب برابر با ۹۲۹٫۶۶±۲٫۵۱ppb و ۳۸۴۳±۱۳٫۵۲ppb مي باشد. مقايسه ميانگين مقادير بدست آمده با استفاده از آزمون t-test نشان مي دهد كه بين دو دوز ۰ppm و  12ppmاز نفت خام از نظر ميانگين PAHs موجود در بافت عضله در ماهي کفشک چپ رخ اختلاف معني دار آماري مشاهده مي شود (P<0.05). به عبارت ديگر قرارگيري در معرض دوز ذكر شده از نفت خام ميزان تجمعPAHs  را در ماهيان در معرض قرار گرفته نسبت به ماهيان شاهد افزايش مي دهد. از سوي ديگر زياد بودن تجمع تركيبات  PAHsدر ماهيان شاهد را مي توان به آلوده بودن آب محل زيست اين ماهيان (خليج فارس) نسبت داد.