مقاله بررسي ميزان تفکر انتقادي معلمان آموزش و پرورش شهر فريمان و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تفکر انتقادي معلمان آموزش و پرورش شهر فريمان و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله حوزه عمومي
مقاله آزاد انديشي
مقاله روشنگري
مقاله گفت و گو و محاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم خراساني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به صورت پيمايشي با حجم نمونه ۲۴۵ نفر با کمک فرمول کوکران از جامعه آماري ۶۳۰ نفري معلمان شهر فريمان انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه بوده است. در اين تحقيق تجزيه و تحليل داده ها به شکل آماري توصيفي، تحليل يک متغيره، دو متغيره، چند متغيره و در نهايت با کمک از تحليل مسير صورت گرفته است. در تحليل دو متغيره تعداد زيادي از متغيرها بر ميزان تفکر انتقادي معني دار بودند. ولي در ارتباط با تحليل چند متغيره از اهميت آن ها کاسته شده است. در اين تحقيق دو متغير حضور معلمان در حوزه علمي و حضور معلمان در حوزه سياسي بر متغير وابسته يعني تفکر انتقادي با احتمال ۹۵% معني دار بودند، هر چقدر معلمان بيشتر اهل مطالعه و درگير مسايل علمي باشند و هم چنين بيشتر به مسايل و حوزه سياسي به صورت آزادانه بپردازند، از ميزان تفکر انتقادي بيشتر برخوردارند.