مقاله بررسي ميزان تقارب تراش دندانها جهت روكش هاي چيني – فلز توسط دندانپزشكان عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تقارب تراش دندانها جهت روكش هاي چيني – فلز توسط دندانپزشكان عمومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقارب تراش
مقاله تراش دندان
مقاله رستوريشن هاي چيني – فلز
مقاله دندانپزشكان عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانلو احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شوكتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از عوامل مهم در طول عمر روكش هاي چيني – فلز، رعايت اصول تراش است. يكي از اين اصول ايجاد فرم گيردار از طريق تراش دندان با حداقل تقارب است. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ميزان تقارب تراشن دندانها جهت روكش هاي چيني – فلز توسط دندانپزشكان عمومي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۶۰۰ داي كه از لابراتوارهاي دندانپزشكي مشهد جمع آوري و به پنج گروه ۱۲۰ تايي قدامي هاي بالا و پايين، پرمولرها و مولرهاي بالا و پايين تقسيم شدند، انجام گرديد. از نمونه ها فتوگرافي سطوح فاسيال و پروگزيمال گرفته شد و با استفاده از نرم افزار مهندسي  AutoCAD 2000زواياي مربوط به تقارب تراش، در دو بعد مزيوديستالي و فاسيولينگوالي براي هر دندان اندازه گيري شد. همچنين در ديواره هاي باكال و لينگوال دندانهاي خلفي شيب تراش به تفكيك سطح اندازه گيري و سپس مورد بررسي و مقايسه با استانداردها قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين زاويه تقارب مزيوديستالي و فاسيولينگوالي براي مولرهاي بالا، پايين، پرمولرها، قدامي هاي بالا و پايين به ترتيب بر حسب درجه (۳۱٫۰۲±۱۰٫۷۲ و ۲۸٫۴۸±۱۱٫۹)، (۳۲٫۰۶±۹٫۹۸ و ۳۷٫۱۴±۱۱٫۹۲)، (۲۱٫۸۳±۷٫۴۶ و ۲۴٫۲۵±۱۱٫۷۲)، (۲۸٫۶۶±۱۳٫۱۸ و ۱۵٫۵۱±۸٫۹۸)، (۳۱٫۳۱±۱۳٫۷۸ و ۱۸٫۱۱±۷٫۹۵) بود كه كليه گروه ها با ميزان نرمال در همه موارد اختلاف آماري معني داري را داشتند (P<0.001) در بررسي شيب تراش دندانهاي خلفي شيب تراش در سمت باكال با لينگوال اختلاف معني دار داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه تقارب ايجاد شده در همه نمونه ها از ميزان نرمال بيشتر بوده و بيشترين تقارب نيز در دو جهت مربوط به دندانهاي مولر پايين مي باشد، بنابراين تمايل دندانپزشكان به ايجاد تقارب در دندانهاي خلفي در سمت باكال بيشتر از لينگوال مي باشد.