مقاله بررسي ميزان تقارن امواج مغز در الکتروانسفالوگرافي بيماران مبتلا به PTSD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تقارن امواج مغز در الکتروانسفالوگرافي بيماران مبتلا به PTSD
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناقرينگي نيمکره اي
مقاله الکتروانسفالوگرافي کمي
مقاله PTSD
مقاله پيشاني
مقاله مرکزي
مقاله پس سري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اختلال استرس پس از سانحه (Posttraumatic stress disorder-PTSD) اختلال شايعي است و مطالعات مختلفي براي يافتن پايه هاي زيستي اين اختلال به روش هاي مختلف صورت گرفته است، اما ناقرينگي نيمکره اي در اين بيماران مطالعه نشده است. هدف مطالعه حاضر اين بود که با استفاده از ابزار (Quantitative Electroencephalography) qEEG ناقرينگي هاي احتمالي در فعاليت امواج مغزي نيمکره ها در آزمودني هاي مبتلا به PTSD مورد بررسي قرار گيرد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقايسه اي بود که در آن نمونه اي شامل پانزده نفر از بيماران مبتلا به PTSD ناشي از جنگ از بين مراجعه کنندگان به کلينيک نورولوژي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. امواج عاري از آرتيفکت انتخاب و به وسيله تبديل سريع فوريه (Fast Fourier Transformation -FFT) کمي سازي شد و توان مطلق باندهاي آلفا، تتا، دلتا و بتا در نواحي پيشاني، مرکزي و پس سري بدست آمد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي و روش آزمون تي زوجي تحليل شد.
نتايج: مطالعه حاضر نشان داد که بيماران PTSD، داراي ناقرينگي نيمکره اي در فعاليت امواج دلتا در مناطق پيشاني، مرکزي و پس سري و نيز در فعاليت امواج آلفا و بتا در مناطق پس سري (P<0.001) هستند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد فعاليت امواج آلفا و بتاي پس سري و فعاليت امواج دلتا در مناطق پيشاني، مرکزي و پس سري با اختلال  PTSDدر ارتباط هستند.