مقاله بررسي ميزان تقويت توانمندسازي شغلي در برنامه درسي دانش آموزان کم توان ذهني، از ديدگاه کارشناسان ستادي، متخصصان برنامه ريزي درسي و دبيران ذيربط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تقويت توانمندسازي شغلي در برنامه درسي دانش آموزان کم توان ذهني، از ديدگاه کارشناسان ستادي، متخصصان برنامه ريزي درسي و دبيران ذيربط
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير
مقاله مقطع متوسطه حرفه اي
مقاله مهارتهاي عمومي
مقاله خودکفايي فردي
مقاله توانبخشي حرفه اي
مقاله رغبتهاي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي معصومه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان تقويت توانمند سازي شغلي در برنامه درسي دانش آموزان کم توان ذهني است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه کارشناسان ستادي سازمان آموزش و پرورش استثنايي، کليه متخصصان برنامه ريزي درسي در مقطع متوسطه حرفه اي و کليه دبيران مقطع متوسطه کم توان ذهني استان قزوين ميباشد که از بين آنان به ترتيب (۴۰)، (۸۰)، (۹۳) نفر به عنوان نمونه آماري و به شيوه تصادفي ساده و از طريق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در اين بررسي پرسشنامه محقق ساخته بود که پايايي آن بر اساس آلفاي کرانباخ (۰٫۹۵=) محاسبه و روايي آن بر اساس نظريه اساتيد صاحب نظر مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد دبيران بر خلاف کارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ريزي درسي معتقدند برنامه هاي درسي دوره متوسطه حرفه اي با علايق و رغبتهاي شغلي دانش آموزان دوره متوسطه حرفه اي تناسب کمتري دارد، کمتر توانسته فارغ التحصيلان را به خودکفايي فردي برساند و در توانبخشي حرفه اي دانش آموزان کم توان ذهني نقش کمرنگي ايفا نموده است.