مقاله بررسي ميزان تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بدن و كنترل اندام جلب توجه
مقاله تشخص‏طلبي
مقاله تاثير دوستان و هم سالان
مقاله تنوع طلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اسفجير علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشته اي که به عنوان جامعه شناسي بدن معروف است تاثير بدن بر جامعه و جامعه بر بدن را مورد مطالعه قرار مي دهد همه ما جسميت داريم يعني صاحب پيکر هستيم اما بدن تنها جنبه مادي ندارد بلکه تاثير ژرفي از تجربه هاي اجتماعي ما مي پذيرد همچنين از هنجارها و ارزش هاي گروه هايي که به آنها تعلق داريم تاثير مي پذيرد اين تحقيق با هدف بررسي ميزان تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است به اين منظور از ميان ۳۵۰ نفر از دانشجويان دختر دانشگاه غير انتفاعي سبز آمل ۲۰۰ نفربه روش تصادفي انتخاب شدند. تحقيق به روش توصيفي از نوع زمينه يابي انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۵۵ سوال در ۸ بعد (۱- معرف طبقه اجتماعي ۲- مقاصد جنسي ۳- داشتن هويت ۴- تنوع طلبي و نوگرايي ۵- همانند سازي ۶- تشخص طلبي ۷- تاثير دوستان و هم سالان ۸- جلب توجه مربوط به ابعاد متغيرهاي مستقل و متغير وابسته ميزان تمايل به مديريت و كنترل اندام و بدن مي باشد. منظور از ميزان تمايل به مديريت و كنترل اندام و بدن برنامه ريزي براي بدن در قالب اشکال و تظاهرات خاص تن از حيث وضعيت ظاهري، آرايشي و پوششي مي باشد که در نظام اجتماعي مورد پذيرش واقع مي گردد كه در اين پژوهش با ۸ گويه مورد سنجش قرار گرفته است.) روايي محتوايي پرسشنامه با اخذ نظرات متخصصين صورت گرفت و پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ ۹۴/۰ به دست آمد. به منظور پاسخ به سوالات تحقيق، پس از محاسبه ميانگين هر يک از ابعاد هشت گانه، با استفاده از آزمون تي تک گروهي ميانگين هاي به دست آمده با ميانگين نظري ۳ از حداكثر ۵ (در طيف ۵ گزينه اي ليکرت) مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ۱) در تمامي ابعاد هشت گانه مورد بررسي، وضعيت موجود به طور معني داري از ميانگين نظري بالاتر است. ۲) به ترتيب متغيرهاي جلب توجه، تشخص طلبي، تاثير دوستان و هم سالان، تنوع طلبي و نوگرايي، مقاصد جنسي، همانندسازي، معرف طبقه اجتماعي و داشتن هويت بالاترين تاثير را در تبيين متغير وابسته ميزان تمايل به مديريت و كنترل اندام و بدن دارند.‌‌