مقاله بررسي ميزان توانمندي زنان خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر شيراز ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان توانمندي زنان خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر شيراز ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله زنان خانه دار
مقاله شرايط اجتماعي
مقاله عامليت
مقاله منابع قدرت
مقاله ميزان توانمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلوتي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازي زنان فرايندي پوياست كه توانايي زنان براي تغيير ساختارها و ايدئولوژي هايي كه آنها را در موقعيت فرودستي نگه داشته است، در بر مي گيرد. اين فرايند به زنان براي دستيابي بيشتر به منابع و كنترل بر زندگي كمك مي كند و موجب احساس استقلال و عزت به نفس بيشتري در آنها مي شود. هدف پژوهش تعيين ميزان توانمندي زنان خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر شيراز بود. الگوي نظري مورد استفاده در اين پژوهش را آلسوپ و هينسون طرح ريزي کردند و مورد تاييد بانک جهاني است. پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي است؛ براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه شخصي استفاده شد. سوالات و فرضيه هاي پژوهش با هدف اندازه گيري متغيرها تدوين شدند، به گونه اي که هشت متغير مستقل (سرمايه انساني، اطلاعاتي، سازماني، مادي و رفاهي، رواني، دسترسي، مشارکت و کنترل در حوزه هاي دولت، بازار و جامعه) و متغير وابسته (ميزان توانمندي) و رابطه آنها را با يکديگر بر اساس آنها مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري ۲۲۹ نفر از زنان خانه دار ساکن شهر شيراز بودند که در زمان اجراي پژوهش فرزندشان در يکي از مدارس مناطق چهارگانه آموزش و پرورش مشغول به تحصيل بود. نمونه گيري طي دو مرحله انجام شد. در مرحله اول به انتخاب مدارس با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي، پرداخته شد و در مرحله دوم با مراجعه به مدارس، مادراني که در بهمن و اسفندماه ۱۳۸۵ در دسترس بودند با روش نمونه گيري انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيون چند متغيره روش گام به گام استفاده شد.
نتايج توصيفي نشان داد که ميزان توانمندي زنان خانه دار پايين است. آزمون فرضيه هاي بيانگر اين بود که بين سرمايه رواني، دسترسي، مشارکت و کنترل در حوزه دولت و جامعه با ميزان توانمندي زنان خانه دار بيشترين همبستگي وجود دارد (P<0.01).
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز بيانگر اين بود که بر اساس ضريب تعيين تعديل شده، ۸۸ درصد تغييرات متغير وابسته، يعني ميزان توانمندي زنان خانه دار را هشت متغير وارد شده در معادله تبيين مي کنند.
در واقع عواملي مانند عزت نفس، خودکارآمدي، توانايي بيان آرزوها و علايق و جامه عمل پوشاندن به آنها حتي زماني که عرف و جامعه آن را نمي پذيرد و به چالش طلبيدن شرايط موجود، آگاهي از عوامل ناتواني و مقابله با آنها به صورت گروهي، توانايي تصميم گيري در حوزه هاي مهم و راهبردي زندگي، دسترسي به منابع مالي، مشارکت در حوزه هاي اجتماعي و سياسي، تعيين کننده هاي اصلي ميزان توانمندي زنان خانه دار در ايران هستند.