مقاله بررسي ميزان توليدات علمي حوزه پزشکي ايران بر مبناي مدارک نمايه شده از مجلات علمي در پايگاه هاي اطلاعاتي منتخب، در فاصله سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۱۸ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان توليدات علمي حوزه پزشکي ايران بر مبناي مدارک نمايه شده از مجلات علمي در پايگاه هاي اطلاعاتي منتخب، در فاصله سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۵
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليدات علمي
مقاله حوزه پزشکي
مقاله مجلات نمايه شده
مقاله وبگاه علوم
مقاله اسکوپوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدخدا هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي ميرسعيد سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توليد علم رکن اصلي تمام برنامه ها براي نيل به توسعه پايدار است. در حال حاضر مهمترين شاخصه توليد علم، تعداد مدارک نمايه شده از مجلات علمي در پايگاه هاي اطلاعاتي است که به پژوهش هاي علم سنجي و کتابسنجي مي پردازند. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان توليدات علمي حوزه پزشکي ايران بر مبناي مدارک نمايه شده در پايگاه هاي استنادي  WOSو Scopus در فاصله سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۵ انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي است که در آن از تحليل کتابسنجي استفاده شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کليه مجلات علمي-پژوهشي انگليسي زبان که تا زمان انجام اين بررسي در پايگاه هاي  WOSو Scopus نمايه شده بودند. ابزار جمع آوري داده ها سياهه کنترلي محقق ساخته بود که با مراجعه به وبگاه پايگاه هاي اطلاعاتي و مشاهده مستقيم براي هر عنوان مجله تکميل شد. داده ها پس از گردآوري و ورود به رايانه توسط روش هاي آماري مناسب و نرم افزار SPSS تجريه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که از تعداد ۴۴ عنوان مجله مورد بررسي، ۱۸ عنوان در پايگاه WOS و ۲۰ عنوان در پايگاه Scopus نمايه شده اند. تعداد مدارک ثبت شده و تعداد استناد به آن ها در پايگاه هاي مورد بررسي با گذر سال در حال افزايش بوده است. بيشترين تعداد مدارک و استنادها مربوط به سال هاي پاياني مي باشد. تعداد مدارک ثبت شده در پايگاه Scopus بيشتر از پايگاه WOS است اما اين اختلاف معني دار نيست(p-value=0.186) .
بحث و نتيجه گيري: نماياني مجلات حوزه علوم پزشکي کشور در پايگاه هاي مورد بررسي در سطح مطلوبي قرار ندارد. در هر دو پايگاه کمتر از ۵۰ درصد مجلات نمايه شده اند. در فاصله سال هاي مورد بررسي توليدات علمي حوزه پزشکي کشور در حال رشد بوده است اما رسيدن به جايگاه شايسته کشور در اين حوزه مستلزم تلاش بيشتر است.