مقاله بررسي ميزان توليد سايتوکين هاي التهابي TNFو IL-6 به وسيله سلولهاي تک هسته خون محيطي تحريک شده با مايکولاکتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان توليد سايتوکين هاي التهابي TNFو IL-6 به وسيله سلولهاي تک هسته خون محيطي تحريک شده با مايکولاکتون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکولاکتون
مقاله TNF؛ IL-6؛ PBMC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مايکوباکتريوم اولسرانس عامل زخم برولي است. اين بيماري پس از سل و جذام، سومين عفونت شايع مايکوباکتريومي در انسان محسوب مي شود. در حال حاضر، سازمان بهداشت جهاني بيماري برولي را بعنوان يک عفونت مهم مي شناسد. مايکوباکتريوم اولسرانس، سمي بنام مايکولاکتون توليد مي کند که در بيماريزايي نقش مهمي دارد. مايکولاکتون مي تواند منجر به تخريب بافت گردد و همچنين پاسخ هاي ايمني ميزبان را سرکوب نمايد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، از سلولهاي تک هسته اي خون سه نفر از افرادي که سابقه ابتلا به بيماري برولي را نداشتند استفاده شد. ميزان توليد سايتوکاين هاي IL-6 و TNF اين سلولها پس از تحريک باLPS و در حضور مايکولاکتون و زمانهاي مختلف پيش انکوباسيون، با کيت هاي ELISA تعيين شد.
نتايج: اين مطالعه نشان مي دهد که وجود توکسين مايکولاکتون تا حدود زيادي توليد سايتوکاين هاي TNF و IL-6 را مهار مي نمايد. ميزان سايتوکاين TNF در لوله هاي شاهد (حاويLPS ) در مدت ۴ ساعت به حداکثر مقدار خود رسيده و سپس کاهش مي يابد. در حاليکه، توليد IL-6 در لوله هاي حاوي سلول هاي تازه (زمان صفر) بيشترين مقدار را داراست و تا ۱۶ ساعت به حداقل مقدار مي رسد.
نتيجه گيري: از آنجايي که TNF و IL-6 از سايتوکينهاي التهابي مهم ايمني هستند، مي توان تصور کرد که کاهش توليد TNF به وسيله اين باکتري در تضعيف پاسخهاي التهابي نقش دارد. بنابراين مايکوباکتريوم اولسرانس، از يک طرف سبب نابودي سلولهاي ماکروفاژي و از طرف ديگر جلوگيري از توليد TNF به وسيله مهمترين سلول ايمني ذاتي مي گردد و به نوعي، نقش اين سلولها را در عفونت حذف مي کند.