مقاله بررسي ميزان ثبات ايمپلنتهاي load شده با Over denture در چند کلينيک خصوصي طي سالهاي ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان ثبات ايمپلنتهاي load شده با Over denture در چند کلينيک خصوصي طي سالهاي ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله R.F.A= Resonanse Frequency Analysis و I.S.Q= Implant Stabibity Quotient

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرمستوفي شهباز
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام اصل سيدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در گذشته ارزيابي نتايج حاصله از درمان هاي ايمپلنت توسط تکنيکهاي راديوگرافي و محدود کلينيکي نظير دق (Percussion) محقق مي گرديد که تنها هدف و کارآيي آن مشخص نمودن Failure ها و Peri Implant bone resorption بوده است.
با استفاده R.F.A به يک معيار کمي صحيح و قابل مقايسه جهت بررسي ثبات ايمپلنت ها مي رسيم. هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان ثبات ايمپلنتهاي Load شده با Over denture درچند کلينيک خصوصي طي سالهاي ۸۶-۸۵ بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق بصورت Cross – sectional انجام پذيرفت. بيماراني که (۱۳ بيمار) با سيستم Swiss – plus تحت درمان ايمپلنت قرار گرفته و سپس با اوردنچر Load شده بودند مورد ارزيابي قرار گرفته و در يکي از گروههاي پنجگانه دکتر ميش قرار گرفتند و پس از خارج نمودن Abutment و اتصال Smart – peg خود Fixture ها توسط دستگاه Osstell – mentor مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند و ميزان I.S.Q مشخص گرديد. روش نمونه گيري در اين تحقيق بصورت مراجعه مستمر (Sequential) بوده و سپس داده ها توسط آزمونهاي آماري Chi-Square و T-test آناليز گرديده است.
يافته ها: ميزان I.S.Q در فک بالا بصورت ميانگين برابر بود با X=70.36±۴٫۴۳ و در فک پايين برابر بود با X=79.1±۳٫۵۱ و با ميانگين کلي برابر .X=74.6±۵٫۹۴
نتيجه گيري و توصيه ها: با توجه به نتايج حاصله نتيجه گيري مي شود که Implant هاي ساپورت کننده اوردنچر در کلينيکهاي مورد مطالعه همراه با ثبات مطلوب ميباشد. همچنين ميزان ثبات ايمپلنت در هر مقطعي از پروسه درمان بيش از هر فاکتوري متاثر ازميزان ثبات اوليه آن (primary stability) حين Placement مي باشد که خود ثبات اوليه نيز بيش از هر فاکتوري منوط به مهارت جراح و رعايت صحيح پروتکل جراحي مي باشد.