مقاله بررسي ميزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بيمه محصولات کشاورزي در منطقه سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بيمه محصولات کشاورزي در منطقه سيستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسارات كشاورزان
مقاله بيمه محصولات کشاورزري
مقاله صندوق بيمه
مقاله سيستان (منطقه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كوه كن شيرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گلي محمودي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بيمه محصولات کشاورزي در منطقه سيستان است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه کشاورزاني است که در سال هاي زراعي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در محدوده جغرافيايي سيستان اقدام به کشت كرده اند. در اين مطالعه، رويکرد غالب پژوهش پيمايشي است. گردآوري داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه از ۳۶۰ بهره بردار در ۶۰ روستاي منطقه سيستان به صورت تصادفي صورت گرفت. متغير وابسته پژوهش درصد جبران خسارت محصولات کشاورزي از صندوق بيمه است و متغيرهاي مستقل عبارت اند از چهار زمان کشت عادي (آبان)، تاخيري (دي)، تاخيري (بهمن)، و تاخيري (اسفند). نتايج نشان مي دهد که ۷۴٫۱ درصد از تغييرات در ميزان جبران خسارت محصولات کشاورزي از طريق متغيرهاي مستقل و نيز نوع محصول قابل توجيه است؛ همچنين، ضريب متغير کشت تاخيري اسفندماه با ۹۶٫۴ درصد داراي کمترين مقدار جبران خسارت محصولات کشاورزي از صندوق بيمه محصولات کشاورزي در منطقه سيستان است.