مقاله بررسي ميزان جذب فسفات تحت شرايط هوازي و بي هوازي توسط باکتري بومي جداسازي شده از خاک هاي آلوده به قطران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان جذب فسفات تحت شرايط هوازي و بي هوازي توسط باکتري بومي جداسازي شده از خاک هاي آلوده به قطران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب فسفات
مقاله خاک هاي آلوده به قطران
مقاله سودوموناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: علايي هاوري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افزايش ميزان مواد آلي، نيتروژن و فسفات در محيط هاي آبي توازن رشد موجودات آبزي را به هم مي زند و علاوه بر آن مشكلات زيست محيطي جدي را ايجاد مي كند. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان جذب فسفات توسط باکتري جداشده از خاك هاي آلوده به قطران به منظور حذف فسفات از آب هاي حاوي غلظت بالاي فسفات مي باشد.
روش بررسي: در ابتدا نمونه برداري از خاك هاي آلوده به قطران با هدف جداسازي يک باکتري تجزيه کنننده قطران در اطراف پالايشگاه قطران اصفهان صورت گرفت جداسازي روي محيط کشت نوترينت آگار انجام شد و در مرحله شناسايي کلني ها مشخص گرديد که مصرف فسفات در اين باکتري بالاست. بنابراين به منظور تعيين شرايط بهينه جذب فسفات اثر متغيرهاي دما، pH، منبع کربن، غلظت فسفات و نيتروژن روي جذب فسفات بررسي شدند. مقدار فسفات جذب شده به روش رنگ آميزي اسيد اسکوربيک در محيط کشت اندازه گيري شد. وزن خشک سلول نيز به عنوان شاخص رشد باکتري در نظر گرفته شد. در انتها توانايي جذب فسفات آن با باکتريهاي calcuaceticous Acinetobacter و E.coli به عنوان شاهد مثبت و منفي مقايسه شد و همچنين رشد و جذب فسفات تحت شرايط هوازي و بي هوازي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: آزمايش شناسايي باکتري به روش بيوشيميايي و بررسي هاي ژنتيکي به روش آناليز قطعه ۱۶S rDNA، تشابه اين باکتري را با جنس سودوموناس نشان داد. شرايط بهينه جذب فسفات براي اين سويه در pH معادل ۷٫۵، دماي۳۵°c ، استات سديم به عنوان منبع کربن تحت شرايط هوازي و فسفات به اندازه ۱۰ برابر نسبت P ارايه شده توسط گيبس به دست آمد. بيشترين مقدار جذب فسفات تحت شرايط بهينه ۴٫۵ درصد وزن خشک سلول بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده اين باکتري بومي توانايي نسبتا مطلوبي در جذب فسفات و ذخيره آن دارد و به دليل سرعت رشد بالاي آن مي تواند جهت حذف فسفات از پساب ها مورد استفاده قرار گيرد.