مقاله بررسي ميزان جيوه در چهار عضو (طحال،کليه، باله و عضله) کوسه ماهي چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) درسواحل استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان جيوه در چهار عضو (طحال،کليه، باله و عضله) کوسه ماهي چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) درسواحل استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باله ها
مقاله جيوه
مقاله خليج فارس
مقاله دستگاه آناليز جيوه
مقاله طحال
مقاله عضله
مقاله کليه
مقاله کوسه ماهي چانه سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اسلامي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ميزان جيوه در اندام هاي مختلف کوسه ماهي چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) در خليج فارس اندازه گيري شد. اين سنجش در سه ايستگاه بوشهر، دير و گناوه در تابستان سال ۱۳۸۳ انجام گرفت. سطح آلودگي در چهار عضو، کليه، طحال، باله ها (دمي و پشتي) و عضله مورد سنجش قرار گرفت. تعداد تکرارها در اين آزمايش ۹ عدد در هر ايستگاه در نظر گرفته شد. طبق اطلاعات به دست آمده، اگر چه سه ايستگاه داراي اختلافاتي از نظر ميزان آلودگي بودند، اما اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود. با بررسي ديگري که در زمينه ارتباط بين شدت آلودگي و طول ماهيان انجام گرفت، مشخص شد که اين ارتباط کاملا معني دار بوده، به اين معني که با افزايش طول، شدت آلودگي نيز افزايش مي يابد. اين تجزيه و تحليل آماري از طريق آزمون ضريب همبستگي و نيز آزمون T- student انجام گرفت که منجر به نتايج فوق گرديد. از جمله نتايج ديگري که طي اين تحقيق به دست آمد تعيين بار آلودگي اين منابع آبزي از نظر تجمع جيوه کل در اندام هاي آنها بود. با توجه به داده هاي به دست آمده، حداکثر آن در يک نمونه کليه با ميزاني حدود ۸۸۳۴ ppb و کمترين ميزان آن در نمونه باله با ميزاني حدود ۲۵۵ ppb بود. با اين وجود ميانگين ميزان جيوه در اندام هاي مختلف به ترتيب، در عضله داراي ميانگين ۱۳۳۸٫۶۳۳، در کليه ۱۰۹۸٫۰۱۲، در طحال ۱۱۴۹٫۹۶۵ و در باله ۷۰۵٫۸۵۱۳ ppb اندازه گيري شد. با توجه به نتايج به دست آمده مشخص مي گردد که به جز در يک مورد يعني باله ها در بقيه موارد ميزان جيوه بيش از استانداردهاي تعيين شده از طريق سازمان هاي بين المللي مانند WHO و FAO بود.