مقاله بررسي ميزان حساسيت دبيران نسبت به انواع بي انضباطي هاي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان حساسيت دبيران نسبت به انواع بي انضباطي هاي دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کلاس
مقاله بي انضباطي
مقاله حساسيت
مقاله دبيران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژاد ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي نوع حساسيت دبيران مقطع راهنمايي در مورد بي انضباطي هاي کلاسي دانش آموزان بوده، كه به روش تحقيق توصيفي – پيمايش انجام گرفته است. براي اين منظور از مجموع ۱۷۴۲ دبير مقطع راهنمايي زاهدان، ۳۱۵ دبير به تفکيک ۱۸۷ دبير زن و ۱۳۷ دبير مرد به روش نمونه گيري متناسب با حجم و نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه جونز و همکاران (۱۹۹۵) براي گردآوري داده هاي مورد نياز استفاده شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t و تحليل واريانس استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که۵۸٫۷  درصد از دبيران بيش از انتظار خودشان براي اداره و کنترل کلاس وقت صرف مي کنند. از جمله بي انضباطي هايي که نسبت به آن حساسيت داشته اند، به ترتيب تکرار و فراواني، عبارتند از: درگير شدن، هل دادن و دعوا با ديگر دانش آموزان. از نظر اين دبيران، پر دردسرترين بي انضباطي ها نيزعبارت بوده اند از: در گير شدن، هل دادن و دعوا با ديگر دانش آموزان. بين نوع بي انضباطي ها و ميزان حساسيت دبيران نسبت به آن ها رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. جنسيت، تجربه، و جمعيت كلاس نيز جزء عوامل موثر بوده اند. بر اساس يافته هاي فوق، راهكارهايي به مديريت آموزشي، معلمان و محققين آينده ارايه شد.