مقاله بررسي ميزان خطاي منحني هاي سنجه رسوب براي برآورد بار رسوبي وقايع سيلابي در رودخانه قره چاي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان خطاي منحني هاي سنجه رسوب براي برآورد بار رسوبي وقايع سيلابي در رودخانه قره چاي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب دهي
مقاله منحني سنجه رسوب
مقاله هيدروگراف سيل
مقاله MVUE
مقاله قره چاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورواني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد رسوب دهي وقايع سيلابي و توزيع زماني آن از چالش هاي مهم و اساسي در زمينه مديريت رودخانه ها درحوزه هاي آبخيز مي باشد از طرفي تحقيقات اندکي در زمينه درک رفتار رسوب دهي سيلابي و کاربرد منحني هاي سنجه رسوب در جهت برآورد بار رسوبي وقايع سيلابي انجام شده است. به منظور بررسي ميزان خطاي حاصله از کاربرد منحني هاي سنجه رسوب در برآورد بار رسوبي وقايع سيلابي، مقادير برآوردي ۱۰ نوع منحني سنجه رسوب با رسوب مشاهداتي در شاخه هاي صعودي و نزولي هيدروگراف چند واقعه سيلابي در ايستگاه هيدرومتري پل دوآب روي رودخانه قره چاي استان مرکزي در طول ۴۹ درجه و ۲۱ دقيقه و عرض ۳۴ درجه و ۳ دقيقه مورد مقايسه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شاخص هاي مختلف صحت و دقت آن ها مشخص گرديد. در تمامي موارد منحني هاي سنجه رسوب باعث برآورد کمتر از ميزان واقعي از حداقل ۴۰ درصد تا حداکثر ۸۰ درصد مي شوند. در اين بين روش سازمان خوار و بار و کشاورزي جهاني نسبت به ساير روش ها عملکرد بهتري داشته و برآورد به نسبت نزديک تري به مقدار واقعي به دست مي دهد. به رغم کارايي موثر روش هاي حد وسط دسته ها و MVUE در برآورد بار رسوبي ساليانه اين روش ها در برآورد بار رسوبي هيدروگراف سيل، غير کار آمدي خود را نشان دادند.