مقاله بررسي ميزان خلوص سلول هاي شوان انساني کشت داده شده با استفاده از سرم انساني اتولوگ در ترميم ضايعات نخاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان خلوص سلول هاي شوان انساني کشت داده شده با استفاده از سرم انساني اتولوگ در ترميم ضايعات نخاعي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلوص سلولي
مقاله سرم خون
مقاله سلول شوان
مقاله نخاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند بابك
جناب آقای / سرکار خانم: آقايان سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جاويدان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صابري هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: امامي رضوي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کشت سلول هاي شوان بالغ انساني يکي از روش هاي مرسوم ترميم ضايعات نخاعي است. هدف از اين مطالعه تعيين  درصد خلوص سلول هاي شوان به دست آمده با حذف فاکتورهاي رشد و سرم جنين گاوي بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، کشت سلول هاي شوان انساني بدون استفاده از فاکتور رشد عصبي و فاکتور رشد شبه انسولين و جايگزيني سرم جنين گاوي با سرم اتولوک انساني انجام شد. پس از اخذ رضايت پژوهشي از اولياي موارد مرگ مغزي، تعداد ۱۰ عصب محيطي همراه با خون دهنده تحت شرايط ضد عفوني برداشت شد. قطعات عصب در محيط مغذي DMEM و با جايگزيني سرم انساني به جاي سرم جنين گاوي کشت داده شدند. در نهايت، سلول ها با آنتي بادي S100 رنگ آميزي و بررسي شدند.
نتايج: خلوص سلول هاي شوان در نمونه ها بين ۹۷ تا ۹۹ درصد بود (ميانگين ۷۸۲/۰±۱۱/۹۸ درصد). تعداد سلول هاي شوان در هر ميکروليتر نمونه به طور ميانگين ۴۷۹/۲۴۸۰±۵۶/۱۴۰۵۵ بود. ارتباط آماري معني داري ميان طول مدت فرآيند کشت و ميزان خلوص سلول هاي شوان و همچنين ميان سن دهندگان عصب و ميزان خلوص سلول هاي شوان مشاهده نشد (P>0.05) ضريب همبستگي اسپيرمن براي دو آزمون ذکر شده به ترتيب ۰٫۲۱- و ۰٫۰۹-  بود.
نتيجه گيري: با توجه به حذف سرم جنين گاوي و فاکتورهاي رشد معمول مورد استفاده در کشت هاي سلول مي توان از خطرات تومورزايي احتمالي و نيز آلودگي هاي پريوني احتراز نمود.