مقاله بررسي ميزان خويشاوندي ژنوم هاي تريتي پايروم (EbEb)، تريتيكاله (RR) و گندم (ABD) با استفاده از ماركرهاي مولكولي مبتني بر PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان خويشاوندي ژنوم هاي تريتي پايروم (EbEb)، تريتيكاله (RR) و گندم (ABD) با استفاده از ماركرهاي مولكولي مبتني بر PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرابت ژنتيكي
مقاله تريتي پايرم
مقاله تريتيكاله
مقاله گندم
مقاله علف شور ساحل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله دو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سياه سر براتعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوندحسني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي راد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين قرابت ژنتيكي ژنوم تريتيكاله، تريتي پايروم و گندم، DNA ژنومي علف شور ساحل (EbEb)، لاين هاي محتمل تريتيكاله (AABBRR)، لاين اوليه تريتي پايرم (AABBEbEb)، رقم چيني بهاره و ارقام اصلاح شده گندم (AABBDD)  با استفاده از ۲۲ پرايمر نيمه تصادفي و ۳۲ پرايمرتصادفي تكثير شد. نوارهايي كه در علف شور ساحل، لاين هاي اوليه تريتي پايرم و لاين هاي محتمل تريتيكاله حضور ولي در رقم چيني بهاره و ارقام اصلاح شده گندم حضور نداشتند، به عنوان نوارهاي مشترك بين ژنوم تريتيكاله (RR) و تريتي پايروم (EbEb) در نظر گرفته شد. براي بررسي ميزان قرابت ژنتيكي ژنوم تريتيكاله (RR) و تريتي پايروم (EbEb) با گندم، از ضريب تشابه جاكارد استفاده شد. دو پرايمر نيمه تصادفي ET34، ET37 و پرايمر تصادفي OPM06 توانستند نوارهاي مشترك بين ژنوم تريتيكاله (RR)  و تريتي پايروم (EbEb) را تكثير كنند. از ۲۳۰ نوار تكثير شده توسط پرايمرهاي به كار رفته در اين تحقيق، ۲/۲ درصد بين ژنوم تريتيكاله (RR) و تريتي پايروم (EbEb)، ۸/۱۶ درصد بين ژنوم تريتي پايروم (EbEb) و گندم مشترك بودند. همچنين ۰۲/۴ درصد از نشانگرهاي RAPD، به ژنوم تريتي پايروم (EbEb) اختصاص يافتند. متوسط ميزان تشابه ژنتيكي لاين هاي محتمل تريتيكاله، تريتي پايرم و علف شور ساحل ۱۷۹/۰، لاين هاي تريتي پايرم و ارقام اصلاح شده گندم ۱۹۴/۰ و ارقام اصلاح شده گندم و لاين هاي تريتيكاله ۱۶۱/۰ بود. اين تحقيق هميولوژي زياد ژنوم تريتي پايروم (EbEb) با ژنوم گندم، هميولوژي نسبي ژنوم تريتيكاله (RR) و تريتي پايروم (EbEb) و همچنين كارايي پرايمرهاي تصادفي و نيمه تصادفي براي شناسايي قطعاتDNA  يا كروماتين هيبريد هاي بين جنسي با گندم را تاييد نمود.