مقاله بررسي ميزان دانش دنداني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان دانش دنداني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش دنداني
مقاله دانش آموز
مقاله سلامت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي بهجت الملوك
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري برديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش در زمينه پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان يکي از گام هاي موثر و اساسي در بهبود وضعيت سلامت دهان و دندان است. در اين راستا افزايش ميزان آگاهي و دانش دانش آموزان در جهت ذيل به اهداف سلامت دهان و دندان که در نهايت منجر به ارتقا سلامت جامعه خواهد شد، مفيد مي باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان آگاهي و دانش دنداني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي بر روي تعداد ۷۸۲ نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان مشهد به صورت طبقه اي – خوشه اي انجام گرفت. داده ها با آزمون هاي مربع کاي، کروسکال واليس و من ويتني تحليل شدند.
يافته ها: در رابطه با سلامت دهان و دندان، ۱۳٫۶ درصد دانش آموزان از ميزان دانش دنداني خوب برخوردار بودند. بين دانش دنداني و متغيرهاي مستقلي چون وضعيت مدرسه، منطقه محل تحصيل، پايه تحصيلي دانش آموزان و ميزان تحصيلات والدين ارتباط معني داري مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که هنوز آگاهي دانش آموزان درشهر مشهد در رابطه با بهداشت دهان و دندان ضعيف بوده و لذا بايد در زمينه آموزش به صورت دراز مدت به دانش آموزان در مدارس در رابطه با سلامت دهان و دندان برنامه ريزي شود.