مقاله بررسي ميزان دانش و تجربه خانواده بيماران سرطاني در مورد کنترل درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان دانش و تجربه خانواده بيماران سرطاني در مورد کنترل درد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله خانواده
مقاله دانش و تجربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: درمان سرطان بيشتر به سمت درمان سرپايي تغيير يافته است و اين نکته نياز به مسووليت پذيري بيشتر از سوي مراقبان و خانواده بيماران سرطاني دارد. درد يکي از علايم استرس زا و مزمني است که بيمار دچار سرطان آن را تجربه مي كند و جز اولين نگراني هاي مراقبان مي باشد. دانش و تجربه خانواده بيماران سرطاني، عامل مهمي در درمان درد آن ها است. بنابراين پژوهش حاضر با هدف، تعيين ميزان دانش و تجربه خانواده بيماران سرطاني در مورد درد، طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش كار: مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفي- مقطعي است که طي يک سال روي صد نفر از اعضاي خانواده بيماران به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه درد خانواده مرکز تحقيقات سرطان کاليفرنيا (City of Hope) استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسش نامه بررسي و پايايي آن نيز به کمک آزمون مجدد و پيرسون (r=0.81) محاسبه شد. پس از تکميل و شماره گذاري پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل اطلاعات به وسيله روش هاي توصيفي و تحليلي انجام گرفت.
نتايج: ۸۸ نفر از مراقبان بيش از دوازده ساعت در روز در کنار بيمار خود بودند، مراقبان مرد زمان بيشتري را به بيمار خود اختصاص مي دادند. ميانگين سن مراقبان (۳۹٫۹۸±۱۵٫۲۲) سال بود. ۹۰ درصد افرادي که زمان زيادتري کنار بيمار مي ماندند، سطح تحصيلات کمتري داشتند (ديپلم به پايين)، اما نمرات خوبي را از نظر دانش و تجربه در زمينه کنترل درد کسب کردند. شايع ترين سرطان ها به ترتيب عبارت بودند از: سرطان خون، ريه، لوزالمعده، استخوان، کبد و پستان، پروستات، معده و کولون. ميزان دانش مراقبان (۵۵٫۳۱±۱۱٫۸۴) در حد متوسط و ميزان تجربه آنها (۴۸٫۲۵±۸٫۵۳) در حد خوب ارزيابي گرديد. در مجموع ميانگين (۶٫۵) براي همه مراقبان از نظر دانش و تجربه کنترل درد حاصل شد. مردها نيز نمرات بالاتري از نظر دانش و تجربه نسبت به زن ها کسب كردند.
نتيجه گيري: حمايت از آموزش مراقبان و ارتقا سطح دانش و تجربه آنها، عامل مهمي در کنترل درد بيماران سرطاني است. با توجه به سطح دانش و تجربه مراقبان، برنامه هاي آموزش مداوم و آموزش پايه مي تواند سطح دانش و تجربه آنان را در زمينه درمان درد سرطان ارتقا دهد.