مقاله بررسي ميزان ددت در رسوبات رودخانه سفيد رود (حدفاصل سد تاريک تا بندر کياشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان ددت در رسوبات رودخانه سفيد رود (حدفاصل سد تاريک تا بندر کياشهر)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ددت
مقاله رسوبات
مقاله سفيد رود استان گيلان مراحل رسيد گي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني رنجبر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در تابستان سال ۱۳۸۵، به منظور بررسي ميزان ددت در رسوبات رودخانه سفيد رود (حد فاصل سد تاريک تا بندر کياشهر) در استان گيلان انجام گرفت . هدف از اين تحقيق مقايسه مقادير حاصله با حد مجاز استانداردهاي جهاني جهت حصول اطمينان از سلامت منطقه به سبب موقعيت خاص منطقه اي و نقش آن در شيلات و تغذيه در کشور انجام شد و هم چنين عواملي مانند شيب رودخانه و يا فاصله از مصب دريا بر ميزان تجمع اين سم در رسوبات بستر در مسير رودخانه نيز مورد بررسي قرار گرفت. ۶۶ نمونه رسوب از ۲۲ ايستگاه تهيه گرديده و پس از انتقال به ازمايشگاه ميزان د.د.ت بر اساس روش استاندارد استخراج مايع از مايع و با استفاده از دستگاه GC با آشکار ساز ECD (Electrn Capture Detectr) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که در ۱۱ ايستگاه از ۲۲ ايستگاه مورد آزمايش ددت آشکار شد. حداقل و حداکثر ميزان ددت شامل ۰۰۱/۰ميلي گرم در ليتر و ۸۹% ميلي گرم در ليتر بود. در مجموع د.د.ت موجود در ايستگاه هاي مختلف در مقايسه با استاندارد اعلام شده توسط سازمان (Flrida Department f Envirnmental Prtectin FDEP) (1994) بيان گر بالا بودن اين سم در ۹ ايستگاه از ۲۲ ايستگاه موردنظر مي با شد. به منظور بررسي ميزان ددت موجود و مقايسه آن با استاندارد ارايه شده از آزمون T-Test استفاده شد. (P-Value %53) ارزش p به دست آمده نشان مي دهد که اين امکان وجود دارد که در آينده نزديک ميزان سم ددت موجود در بستر رودخانه حد خطر برسد. براي تعيين رابطه بين شيب و غلظت ددت از آزمون آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد که رابطه معني داري به دست نيامد (P-Value 0.469) هم چنين براي بررسي رابطه بين فاصله از مصب دريا با مقدار سم ددت روش پيرسون مورد استفاده قرار گرفت که در اين مورد نيز رابطه معني دار مشاهده نگرديد (P-Value 0.16).