مقاله بررسي ميزان دريافت مواد معدني در دو منطقه از شهرهاي رشت و قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان دريافت مواد معدني در دو منطقه از شهرهاي رشت و قزوين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد معدني
مقاله کمبود
مقاله رشت
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاقلي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواد معدني که قسمتي از ريزمغذي‌ها را تشکيل مي‌دهند، نقش عمده اي در متابوليسم دارند و کمبود آن ها اختلالات غير قابل جبراني در فرد به وجود مي آورند. مطالعه حاضر به منظور بررسي ميزان پتاسيم، کلسيم، منيزيم، فسفر، آهن و روي دريافتي روزانه افراد ساکن در دو منطقه از شهرهاي رشت و قزوين (پايگاههاي تحقيقات جمعيت) انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي در دو منطقه از شهرهاي رشت و قزوين روي ۱۱۰۰ نفر انجام گرفت. داده هاي مربوط به مواد غذایي دريافتي روزانه افراد مورد تحقيق به کمک پرسشنامه جمع آوري شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بيش تر از سه چهارم افراد مورد مطالعه پتاسيم کافي (بين ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ميلي گرم در روز) دريافت مي کردند. کلسيم و منيزيم به اندازه کافي به خصوص در زنان شهر رشت دريافت نمي‌شد. فسفر در اکثر افراد باندازه کافي ( بيش تر از ۸۰۰ ميلي گرم درروز) دريافت مي‌شد. آهن فقط در ۴٫۲ درصد زنان شهر رشت و ۹٫۹ در صد زنان شهر قزوين باندازه کافي (۲۰ بيشتر از ميلي گرم در روز) دريافت مي‌شد. درهر دوشهر اکثريت افراد به اندازه کافي (۱۰ بيشتر از ميلي گرم در روز) روي دريافت نمي‌کردند.
بحث و نتيجه گيري: مقادير دريافتي کلسيم، منيزيم، آهن و روي به خصوص در زنان مناطق مورد مطالعه کافي نبود.