مقاله بررسي ميزان درگيري مغز استخوان در بيماران جراحي شده سرطان مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان درگيري مغز استخوان در بيماران جراحي شده سرطان مري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برداشتن مري
مقاله سرطان هاي مري
مقاله متاستاز سرطان
مقاله مغز استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي ساعدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري سيده ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان روشن نعما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي ايمونوهيستوشيمي و واکنش هاي زنجيره پلي مراز کمي نمونه هاي مغز استخوان حاصل ازرزکسيون دنده مبتلايان به سرطان مري نشان مي دهد که در بالغ بر ۹۰% موارد، حاوي سلول هاي بدخيم مي باشد، ولي ارتباط باليني چنين يافته هايي نامعلوم است.
هدف: تعيين ميزان درگيري مغزاستخوان در اين بيماران و ارتباط آن با يافته هاي باليني و آسيب شناسي تومور.
مواد و روش ها: از ابتداي سال ۱۳۸۷ لغايت فروردين ۱۳۸۸، ۴۳ بيمار دچار سرطان مري، مراجعه کننده به بيمارستان قائم و اميد مشهد که کانديد جراحي ترانس توراسيک بودند را انتخاب نموده(بدون دريافت درمان هاي نئواجوانت)، نمونه مغز استخوان دنده آنها با رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين(H&E) براي شناسايي سلول هاي بدخيم و ايمونوهيستوشيمي سيتوکراتين براي تشخيص سلول هاي ميکرومتاستاتيک بررسي کرديم. نتايج با مشخصات هيستوآسيب شناسي تومور اوليه از نظر مرحله T، مرحله N، طول درگيري، تمايز تومور و مشخصات فردي بيمار نظير سن و جنس مقايسه شدند.
نتايج: متوسط سن بيماران ۹،۶۰ سال (۷۰-۵۱ سال) و نسبت مرد به زن۹،۲ بود. ۳۸ بيمار (۴/۸۸%) دچار کارسينوم سلول سنگفرشي و ۵ بيمار (۶/۱۱%) دچار آدنوکارسينوم مري بودند. در ۹ مورد (۹/۲۰%) رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و در ۱۳ مورد (۲/۳۰%) نتيجه رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي مثبت بود. از نظر آماري ارتباطي بين نوع آسيب شناسي و مرحله T با مثبت شدگي رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و ايمونوهيستوشيمي سيتوکراتين بدست نيامد(p=0.277 ، p=0.153) و (p=0.221 ، p=0.097). در مقابل ارتباط کاملا معني دار بين ميزان درگيري مغز استخوان با ميزان درگيري غدد لنفاوي مدياست و درجه تمايز تومور وجود داشت(p=0.008 ، p=0.001) و (p=0.002 ،p=0.001).
نتيجه گيري: براساس مطالعه ما، درگيري مغز استخوان حاصل از دنده مبتلايان به سرطان  مري با درجه تمايز و مرحله N بيماران مرتبط بود ولي با ساير خصوصيات باليني آسيب شناسي اين سرطان ارتباط آماري نداشت. بنابراين، ابتلاي مغز استخوان در بيماران منطقه جغرافيايي ما اندک است.