مقاله بررسي ميزان دقت دستگاه Spiral Tomography در برآورد موقعيت کانال دنداني تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان دقت دستگاه Spiral Tomography در برآورد موقعيت کانال دنداني تحتاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقعيت کانال
مقاله spiral tomography

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي همداني سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در اعمال جراحي دقيق مانند جراحي هاي ايمپلنت دنداني برآورد موقعيت دقيق کانال دنداني تحتاني براي اجتناب از آسيب هاي وارده به اعصاب از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر؛ تعيين دقت دستگاه Spiral Tomography در تعيين موقعيت کانال دنداني تحتاني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي توموگرافي اسپيرال در چهار ناحيه متفاوت در سگمنت خلفي هر منديبل (ديستال فورامن منتال) توسط دستگاه Cranex tome multifunctional x-ray ساخت کارخانه Sordex فنلاند، انجام گرفت. سپس منديبل ها از اين ۴ ناحيه توسط دريل مخصوص برش خوردند. اندازه گيري ها بر روي توموگرامA) ، B، C و (D و منديبل خشک A’)، B’، C’ و (D’ براي تک تک نمونه ها صورت گرفت و ميزان تفاوت موقعيت خطاي کانال ها با آزمون PAIRED T-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان خطا ۰٫۰۲±۰٫۳۳ (SD=0.33) 0.02mm ميلي متر بوده و ۹۵٫۲% نمونه ها در محدوده قابل قبول ۰٫۵ mm ± و ۹۸٫۴% نمونه ها در محدوده قابل قبول ±۱ mm قرار گرفته اند. ميزان ضريب همبستگي در کل نمونه ها برابر ۰٫۹۹۸۹ شد که در تمام نقاط نشانگر تکرارپذيري معنادار مي باشد. (P<0.001) يعني به طور معني داري اين دو اندازه يکسان بوده است.
نتيجه گيري: اسپيرال توموگرافي با دستگاه Cranex tome multifunctional unit اطلاعات دقيق و جزييات کافي در طرح ريزي درمان پيش از جراحي هاي ايمپلنت در ناحيه خلفي منديبل را فراهم مي کند.