مقاله بررسي ميزان دقت و صحت داده هاي گواهي فوت بيماران متوفي بيمارستان شهيد بهشتي كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان دقت و صحت داده هاي گواهي فوت بيماران متوفي بيمارستان شهيد بهشتي كاشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و مير بيمارستاني
مقاله كنترل فرم ها و مدارك
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگرزجدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از داده هاي گواهي فوت به عنوان اساسي براي انجام مطالعات اپيدميولوژي و برنامه هاي بهداشتي استفاده مي شود که متاسفانه در كشور ما منطبق بر استانداردهاي بين المللي تكميل نمي گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق با هدف تعيين ميزان دقت و صحت داده هاي گواهي هاي فوت بيماران متوفي بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال ۱۳۸۵ صورت پذيرفت.
روش بررسي: اين پژوهش كاربردي از نوع توصيفي– مقطعي بوده است که بر روي كليه گواهي هاي فوت صادر شده در سال ۱۳۸۵ (۶۸۹ بيمار متوفي) بيمارستان شهيد بهشتي كاشان با استفاده از ۴ نوع چك ليست با روايي صوري و محتوي شامل، چك ليست دقت مشخصات عمومي، چك ليست صحت مشخصات عمومي، چك ليست دقت علت فوت، چك ليست صحت علت فوت انجام شده است. پس از تكميل چك ليست ها، داده ها در جداول دسته بندي شد و با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: با توجه به مشخصات عمومي، ۳۰۱ گواهي (۶۰ درصد) دقت و ۳۸۹ گواهي (۷۷٫۵ درصد) صحت داشت. از داده هاي علت فوت، ۲۹۱ (۶۲٫۳ درصد) گواهي بزرگ سالان و ۱۸ (۵۱٫۴ درصد) گواهي نوزادان داراي دقت بود و ۳۲۸ (۷۰٫۳ درصد) گواهي بزرگ سالان و ۱۹ (۵۴٫۳ درصد) گواهي نوزادان داراي صحت بود. مشخصات عمومي ۸۸ (۱۷٫۵ درصد) گواهي بزرگ سالان و ۱۵ (۴۲٫۹ درصد) گواهي نوزادان و علت فوت ۸۳ (۱۷٫۸ درصد) گواهي بزرگ سالان و ۱۵ (۴۲٫۹ درصد) گواهي نوزادان تكميل نشده بود. ۳۰۹ گواهي (۶۶٫۲ درصد) بزرگ سالان و ۲۱ گواهي (۶۰ درصد) نوزادان توالي صحيح داشت.
نتيجه گيري: آموزش بيشتر پزشكان جهت توليد داده هاي با كيفيت، تاکيد بر شناخت كافي از بيماري متوفي با مطالعه دقيق پرونده پزشكي، انجام اتوپسي در موارد مورد نياز، راه اندازي واحد پزشكي قانوني در بيمارستان پيشنهاد مي گردد.