مقاله بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از کلينيک هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از کلينيک هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي بيمار
مقاله عوامل مرتبط
مقاله كلينيك دندانپزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فتاحي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: حراجي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرشاديان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رضايت بيمار از خدمات دريافتي يکي از مهمترين ارکان سامانه هاي ارتقاي کيفيت کار مراکز آموزشي – درماني و در نتيجه افزايش جذب بيمار و بهبود روند آموزش عملي دانشجويان مي باشد. تا کنون در اين دانشکده تحقيقي به منظور بررسي رضايتمندي بيماران انجام نشده لذا اين تحقيق با هدف تعيين ميزان رضايتمندي از خدمات دندانپزشکي و عوامل مرتبط در بيماران مراجعه کننده به کلينيک هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۸۷ طراحي شد.
مواد و روش ها: مطالعه به روش توصيفي – مقطعي انجام گرفت. ۱۵۰۰ بيمار از کلينيک هاي درماني دانشکده به نسبت سهم هر کلينيک و با روش نمونه گيري مراجعه مستمرانتخاب شدند و با مصاحبه حضوري ميزان رضايت آنان نسبت به خدمات دريافتي بررسي و ثبت شد. رضايت با ۱۳ شاخص از جمله دوري راه، زمان انتظار، طول مدت درمان و …. در يک طيف ۳ گزينه اي راضي، نسبتا راضي و ناراضي و بر مبناي رتبه ۲ و ۱ و ۰ سنجيده شد و در جمع رتبه کمتر از  1.3برابر ناراضي، ۱٫۳ تا ۲٫۳ نسبتا راضي و بيشتر از ۲٫۳ به عنوان راضي تلقي گرديد و نقش عوامل مرتبط با عدم رضايت با آزمون کاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع ۷۱ درصد مراجعين رضايت کامل، ۲۷٫۵ درصد رضايت نسبي و  1.5درصد عدم رضايت ابراز کردند و شيوع عدم رضايت در جامعه بين  26.7و ۳۱٫۳ درصد برآورد شد. بيشترين عدم رضايت مربوط به بخش پروتز متحرک به ميزان ۶۴٫۷ درصد و کمترين آن در بخش جراحي به ميزان ۱۳٫۵ درصد گزارش شد .(p<0.05) بيشترين عامل نارضايتي دوري راه و فضاي اتاق انتظار بود در حالي که کمترين عدم رضايت نسبت به رفتار دانشجو، رعايت بهداشت و رفتار استاد بود.
نتيجه گيري: ميزان رضايتمندى بيماران کلينيک هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در حدقابل قبول مي باشد اما با توجه به وجود نارضايتي در بيماران، اقدامات لازم براي کاهش اين مشکل توصيه مي شود.