مقاله بررسي ميزان رضايت اعضا از عملکرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت اعضا از عملکرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني روستايي
مقاله رضايت مندي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله شهرستان مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت ديزاوندي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي ميزان رضايت اعضاي شرکتهاي تعاوني روستايي از عملکرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي در سطح شهرستان مشهد صورت گرفته است. نوع تحقيق کاربردي و روش آن توصيفي پيمايشي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش تمام مديران و تعدادي از اعضاي شرکتهاي تعاوني روستايي فعال در سطح شهرستان مشهد را در بر مي گيرد که به ترتيب به شيوه تمام شماري مديران و نمونه گيري طبقه اي اعضاي تعاونيهاي روستايي انجام شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه مجزا بوده که روايي آنها از طريق روايي منطقي به دو شکل ظاهري و محتوايي و مشورت با استادان و صاحب نظران مربوطه و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که بين ويژگيهاي فردي مديران نظير سن، ميزان تحصيلات، سابقه مديريت و ميزان رضايت اعضا از عملکرد تعاونيهاي روستايي رابطه مستقيم و معني داري وجود داشته و همچنين شيوه هاي تصميم گيري مديران در رضايت اعضا تاثير مثبت و مستقيمي گذاشته است. از طرف ديگر با بهبود شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستايي، ميزان رضايت اعضا از عملکرد تعاونيهاي روستايي به نحو چشمگيري افزايش يافته است. يافته هاي تحقيق همچنين نشان مي دهد که در زمينه شاخصهاي اقتصادي بيشترين رضايت اعضا از خدمات مالي و رفاهي تعاونيهاي روستايي و در زمينه شاخصهاي اجتماعي نيز بيشترين رضايت از تاثير تعاونيها بر افزايش شاخصهاي مشارکتي بوده است.