مقاله بررسي ميزان رضايت جنسي در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت جنسي در زنان يائسه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان يائسه
مقاله رضايت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پازنده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يكي از ابعاد رضايت زناشويي، حيطه جنسي است. رضايت از رابطه جنسي در سلامت روحي افراد نقش بسزايي دارد. با توجه به اينكه ميانگين سني و اميد به زندگي زنان كشور ايران رو به افزايش است، اطلاع از ابعاد جنسي زنان يائسه مي تواند راهگشاي ارتقاي سلامت و كيفيت زندگي زنان يائسه كشور ايران شود. اين مطالعه، با هدف تعيين ميزان رضايت ازحيطه هاي جنسي در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي علوم پزشكي شهر تهران، ۱۳۸۶ انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است كه نمونه گيري آن بصورت نمونه گيري در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه ۲۷۰ نفر بود. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بوده كه به طريقه مصاحبه تکميل شده است. پرسشنامه از دو بخش مشخصات دموگرافيک و رضايت جنسي تشكيل شده است. از آمار توصيفي و آزمونهاي اسپيرمن و آناليز واريانس يكطرفه استفاده شده است. تمام اطلاعات توسط نرم افزار، اس پي اس اس نسخه ۱۶ آناليز شد.
يافته ها: ميانگين سني زنان يائسه ۴٫۹۳±۵۲٫۴۹ سال بود. و ميزان رضايت جنسي نيز مطلوب (۵۸٫۹درصد) بود. حيطه ميل جنسي ( ۶۶٫۳درصد) نامطلوب بود. تمامي حيطه هاي جنسي با ميزان رضايت زن يائسه از فعاليتهاي جنسي اش ارتباط داشت (p<0.001). حيطه تحريک با سطح تحصيلات همسر (p<0.05) و حيطه هاي ارگاسم و فرونشيني با سن يائسگي، تعداد فرزندان غيرطبيعي (p<0.05) و درمان با هورمون و داشتن بيماري خاص (p<0.01) ارتباط داشت.
نتيجه گيري: گرچه دوران يائسگي با كاهش هورمونهاي جنسي و ميل جنسي همراه است اما ايجاد ارتباط صميمي با همسر و افزايش ميزان تحصيلات که منجر به افزايش ميزان آگاهي شده، تطبيق با شرايط دوران يائسگي، استفاده از هورمون درماني و کاهش تنشهاي محيطي و عوارض بيماريهاي مزمن مي تواند بر ميزان رضايت جنسي بيفزايد.