مقاله بررسي ميزان رضايت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات کتابخانه اي
مقاله دانش آموزان ناشنوا
مقاله کتابخانه هاي عمومي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لاري عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، به بررسي ميزان رضايت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از کتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان با توجه به امکانات، منابع اطلاعاتي موجود، شيوه هاي ارايه خدمات و رفتار کارکنان مي پردازد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه است که به منظور سنجش روايي از روش روايي صوري استفاده شد. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب پايايي آلفباي کرونباخ محاسبه گرديد که مقدار آلفا برابر ۸۹ درصد بدست آمد. جامعه آماري دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنواي شهر اصفهان ۱۵۶ نفر بود که تعداد ۵۳ دانش آموز معادل ۳۴ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه هاي عمومي شهراصفهان استفاده مي کردند. داده ها در سطح آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد و از فراواني، درصد، ميانگين، جدول، نمودار، و آزمون هاي t و f استفاده گرديد. بر اساس يافته ها، ۵٫۹۲ درصد دانش آموزان کمتر از ۲ سال عضو کتابخانه عمومي هستند، دفعات مراجعه ۴٫۷۷ درصد دانش آموزان به کتابخانه عمومي در طول هفته به ميزان يک بار بوده است. ميزان رضايت ۳٫۷۷ درصد دانش آموزان از راهنماي استفاده از خدمات کم بوده است. ۵٫۴۱ درصد از پاسخگويان از «رفتار کتابدار» و ۲٫۴۷ درصد آنها از «زمان صرف شده توسط کتابدار» و «کمک کتابدار در يافتن منابع مورد نياز» رضايت دارند. همچنين بين ميزان رضايت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه ناشنوا از کتابدار و کميت و کيفيت امکانات فيزيکي و رفاهي کتابخانه تفاوت معناداري وجود ندارد. بر اساس يافته ها، بررسي نارضايتي دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا، ضروري است که حمايت مسوولان بخش هاي فرهنگي شهرداري و اداره کل آموزش و پرورش و مديران نسبت به اهميت کتابخانه هاي عمومي جلب شود.