مقاله بررسي ميزان رضايت زناشويي ازدواج هاي دانشجويي و عوامل موثر در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت زناشويي ازدواج هاي دانشجويي و عوامل موثر در آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت زناشويي
مقاله ازدواج دانشجويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان رضايت زناشويي ازدواج هاي دانشجويي و عوامل موثر بر آن انجام شده است که در آن نقش جنسيت، رشته تحصيلي، هم زباني، هم پايه بودن، سطح درآمد، فاصله سني زوجين و در رضايت زناشويي دانشجويان مشمول اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. از نظر هدف پژوهش کاربردي است که به روش غيرآزمايشي (علي – مقايسه اي) انجام شده است. حجم نمونه آماري براي هر يک از دو گروه آزمايشي و گواه ۱۶۸ نفر منظور شده و ابزار تحقيق را دو پرسش نامه رضايت زناشويي ENRICH و پرسش نامه محقق ساخته تشکيل مي دهد. براي تحليل و بررسي داده ها از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (آزمون t و (ANOVA استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهشي حاکي از آن است در نمونه مورد بررسي بين ميانگين رضايت زناشويي در نوع ازدواج (ازدواج هاي دانشجويي و غير دانشجويي)، جنسيت، هم زبان يا غير هم زبان و سطح درآمد تفاوت معناداري وجود ندارد، اما اين در بين ميانگين رضايت زناشويي گروه نمونه با ميانگين نظري جامعه، هم رشته يا غير هم رشته بودن، در رشته هاي علوم انساني با رشته هاي غير علوم انساني، هم پايه يا غير هم پايه تحصيلي بودن و فاصله سني زوجين تفاوت معنادار مي باشد.