مقاله بررسي ميزان رضايت شغلي مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در مراکز استان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت شغلي مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در مراکز استان ها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله مديران
مقاله کتابخانه هاي عمومي
مقاله نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي ريزي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين ميزان رضايت شغلي مديران در کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در مراکز استان ها مي باشد.
روش: روش پژوهش، پيمايشي و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماري، همه مديران کتابخانه هاي عمومي در مراکز استان ها به تعداد ۱۸۹ نفر است.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، ميانگين رضايت شغلي مديران کتابخانه هاي عمومي ۸۱٫۵۴ (حد مطلوب۱۳۵-) است. اما با توجه به اينکه متوسط ميانگين رضايت شغلي در اين پژوهش ۸۱ مي باشد، رضايت شغلي مديران مورد مطالعه از حد متوسط اندکي بالاتر است. ميانگين رضايت شغلي در ابعاد امکانات مادي و رفاهي شغل با ميانگين ۸٫۴۷ (متوسط ميانگين۱۲-)، خودشکوفايي با ميانگين ۱۴٫۸۰ (متوسط ميانگين۱۸-) و ماهيت شغلي با ميانگين ۲۰٫۹۴ (متوسط ميانگين۲۱-) پايين تر از حد متوسط، و ميانگين رضايت شغلي در ابعاد رفتار مديران ارشد با ميانگين ۱۵٫۴۱ (متوسط ميانگين۱۲-)، روابط متقابل با ميانگين ۱۱٫۵۵ (متوسط ميانگين۹-) و ثبات شغلي با ميانگين ۹٫۴۴ (متوسط ميانگين۹-) بالاتر از حد متوسط است. فرضيه ۱ مبني بر اين که رضايت شغلي مديران از بعد امکانات مادي و رفاهي شغل به نحو معني داري کمتر از ابعاد ديگر است، تاييد شد اما فرضيه ۲ مبني بر وجود تفاوت معني دار بين ميانگين رضايت شغلي کتابداران بر حسب رشته تحصيلي مورد تاييد قرار نگرفت.
اصالت/ارزش: اين پژوهش براي آگاهي از رضايت شغلي مديران در کتابخانه هاي عمومي است، همچنين مسایل اساسي را در رشته کتابداري و اطلاع رساني مطرح مي کند که نياز به پژوهش هاي عميق تر را مي طلبد.