مقاله بررسي ميزان رضايت مندي والدين از مراقبت هاي پرستاري از کودکان مبتلا به تالاسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت مندي والدين از مراقبت هاي پرستاري از کودکان مبتلا به تالاسمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله کودک
مقاله والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: بستري شدن در بيمارستان هم براي والدين و هم براي کودکان باعث اضطراب مي شود. بنابراين ارزيابي رضايت مندي والدين کودکان ضروري به نظر مي رسد تعيين رضايت مندي والدين در بررسي کيفيت مراقبت کودک بسيار مهم مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رضايت والدين از مراقبت هاي بهداشتي مي باشد.
مواد و روش کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي است که طي آن ۶۰ والد کودکان مبتلا به تالاسمي در سه بيمارستان واقع در شرق گيلان از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوري اطلاعات شامل در پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک و پرسش نامه رضايت مندي از مراقبت بهداشتي در شش حيطه اطلاعات، مشارکت خانواده، ارتباطات، مهارت هاي باليني، نيازهاي عاطفي و رضايت مندي کلي مي باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديدند.
يافته ها: يافته هاي حاصل از پرسش نامه رضايت مندي والدين نشان مي دهد. ۱۰٫۳ درصد والدين به ميزان خوب از مراقبت هاي بهداشتي راضي هستند. همچنين بين متغيرهاي سن والد، سطح تحصيلات والد، سابقه بستري کودک و رضايت مندي از مراقبت هاي بهداشتي ارتباط معني دار وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: در جهت افزايش ميزان رضايت مندي مراجعان به بيمارستان تلاش بيشتري لازم است.