مقاله بررسي ميزان رضايت مندي کارورزان از وضعيت آموزشي بخش اورژانس بيمارستان امام رضا (ع) تبريز طي سال تحصيلي ۸۷-۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت مندي کارورزان از وضعيت آموزشي بخش اورژانس بيمارستان امام رضا (ع) تبريز طي سال تحصيلي ۸۷-۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارورزان پزشکي
مقاله بخش اورژانس
مقاله رضايت مندي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش اورژانس در زمينه آموزش پزشکي از اهميت ويژه اي برخوردار است، چراکه در اين بخش دانشجو تجربه و مهارت برخورد با وضعيت بحراني را کسب مي نمايد. لذا اين مطالعه با هدف نظرسنجي از کارورزان در انتهاي بخش اورژانس در مورد وضعيت فعلي آموزش ايشان صورت گرفت.
روش ها: مطالعه از نوع توصيفي، مقطعي بود. نمونه پژوهش ۱۲۰ نفر کارورز بخش اورژانس بيمارستان آموزشي امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز بودند که به روش تمام شماري و طي سال تحصيلي ۸۷-۸۶ انتخاب گرديدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته که حاوي ۴ بخش بود (چگونگي سپري شدن وقت کارورزان، رضايت از فراگيري اداره بيماران در وضعيت هاي خاص و مهارت هاي باليني و کيفيت اورژانس)، جمع آوري گرديد و توسط نرم افزار SPSS و با آماره هاي توصيفي و آزمون تي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميزان رضايت مندي اغلب دانشجويان از نحوه آموزش مهارت هاي باليني در اداره شرايط خاص اورژانسي متوسط تا زياد بود (به جز نحوه اداره فوريت هاي آلرژيک که رضايت مندي در حد کم گزارش گرديد). ميزان رضايت مندي کارورزان از نحوه آموزش فرايندهاي عملي اغلب در محدوده متوسط تا بسيار زياد گزارش گرديد. ميزان موافقت %۶۴٫۲ شرکت کنندگان در مورد افزايش طول دوره اورژانس در حد زياد و بسيار زياد بوده است. متوسط رتبه بندي بخش اورژانس توسط کاورزان در بين ساير بخش هاي سپري شده در حدود ۲ (نمره يک نشان دهنده بهترين وضعيت، و ۱۰ بدترين وضعيت) بود.
بحث: هرچند در مقايسه با مطالعات قبلي در همين مرکز، ميزان رضايت مندي دانشجويان از وضعيت آموزشي افزايش يافته بود، ولي وضعيت فعلي نيز با حد ايده آل فاصله دارد.