مقاله بررسي ميزان رعايت شيوه ونكورر در ماخذنويسي پايان نامه هاي رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در فاصله سال هاي ۸۸-۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۳۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رعايت شيوه ونكورر در ماخذنويسي پايان نامه هاي رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در فاصله سال هاي ۸۸-۱۳۸۳
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابنامه
مقاله سندپردازي-استانداردها
مقاله پايان نامه هاي دانشگاهي-استانداردها
مقاله دندانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفرشي شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش افشان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وجود ماخذ موثق و اسامي كه نويسنده در نگارش اثرش از آنها بهره گرفته در فهرست منابع اثر در حكم سند اصالت و اعتبار مطالب آن اثر به شمار مي رود. دستورالعمل ونكوور كه توسط كميته بين المللي سردبيران مجلات پزشكي تهيه شده است، شيوه اي بين المللي و معتبر براي نگارش دست نوشته هاي پزشكي از جمله پايان نامه هاست كه شيوه نوشتن ماخذ مورد استفاده در دست نوشته ها نيز بخشي از آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان رعايت شيوه ونكوور در ماخذ نويسي پايان نامه هاي رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال ۸۸-۱۳۸۳بود.
 مواد و روش ها: در تحقيق پيمايشي توصيفي حاضر، اطلاعات موجود در پايان نامه ها گردآوري و با شيوه ونكوور مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه به روش تصادفي طبقه اي از ميان پايان نامه هاي دانشجويان و دستياران دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه بين سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ دفاع كرده بودند، انتخاب شدند. از ميان ۴۶۳ پايان نامه دانشجويي، ۱۳۲ پايان نامه و از ميان ۱۵۵ پايان نامه دستياري، ۵۰ پايان نامه بصورت تصادفي انتخاب شدند. در مجموع ۱۹۲ پايان نامه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج بررسي نشان داد كه ميزان رعايت شيوه ماخذنويسي ونكوور در پايان نامه هاي مورد بررسي پايين تر از حد متوسط بوده، دانشجويان و دستياران اين دانشكده شيوه ماخذنويسي ونكوور را در پايان نامه هاي خود بصورت صحيح رعايت ننموده اند.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد كه دانشجويان و دستياران اين دانشكده از اهميت و نحوه استناددهي صحيح منابع اطلاع درستي ندارد.