مقاله بررسي ميزان رنگ پذيري پروتئين p53 در اپي تليوم لكوپلاكيا و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان با استفاده از تكنيك ايمنوهيستوشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رنگ پذيري پروتئين p53 در اپي تليوم لكوپلاكيا و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان با استفاده از تكنيك ايمنوهيستوشيمي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سلول سنگفرشي
مقاله لكوپلاكيا
مقاله بدخيمي, ايمونوهيستوشيمي
مقاله سركوب كننده تومور p53

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاكويي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: رئوف مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لكوپلاكيا شايع ترين ضايعه پيش بدخيم مخاط دهان است و پتانسيل تغيير بدخيمي آن غير قابل پيش بيني مي باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي رنگ پذيري پروتئين p53 در سلول هاي مخاط دهاني طبيعي، لكوپلاكيا و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان بود.
روش : از رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي  با روش استاندارد Biotin Streptavidin Peroxidase در اين مطالعه استفاده شد تا رنگ پذيري پروتئين p53 روي بلوك هاي پارافيني ۸ مورد سرطان سلول سنگفرشي، ۲۰ مورد لكوپلاكيا و ۱۰ مورد مخاط طبيعي دهان مورد بررسي قرار گيرد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري از نظر ميزان و شدت رنگ پذيري پروتئين p53 در بين گروه لكوپلاكيا و گروه كنترل يافت نشد اما الگوي انتشار آن در گروه لكوپلاكيا عمدتا در لايه هاي سوپرا بازال و در اپي تليوم گروه طبيعي عمدتا بازال بوده و ميانگين سلول هاي مثبت براي p53 در گروه سرطان سلول سنگفرشي بالاتر از گروه هاي لكوپلاكيا و كنترل بود. سلول هاي محيط جزاير اپي تليالي نئوپلاستيك بيشترين ميزان بروز را نشان دادند.
نتيجه گيري: با توجه به اين يافته ها افزايش سوپرا بازال p53 در اپي تليوم لكوپلاكيا در ناحيه فوق بازال ممكن است در ارتباط با پيش آگهي باليني ضعيف باشد. افزايش بروز p53 ممكن است مشخصه مهمي  در سرطان دهان باشد.