مقاله بررسي ميزان سرب در شير مادران منطقه صنعتي زرين شهر و تاثير آن بر نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۴۰ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سرب در شير مادران منطقه صنعتي زرين شهر و تاثير آن بر نوزادان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله شير مادر
مقاله آلودگي صنعتي
مقاله زرين شهر و نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف:هدف از اين مطالعه تعيين ميزان سرب در شير مادران ساکن در نزديکي کارخانه ذوب فلزات و تاثير فاکتورهاي سن مادر، تعداد فرزندان وزن، قد و دور سر نوزاد به هنگام تولد بر روي ميزان سرب شير مادر مي باشد.
مواد و روش ها: پس از تکميل پرسشنامه، ۵ ميلي ليتر شير از ۲۷ مادر سالم ۴ روز پس از زايمان جمع آوري و پس از هضم نمونه ها توسط اسيد نيتريک و اسيد پرکلريک، توسط کوره گرافيتي اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که متوسط ميزان سرب در شير مادران داراي يک فرزند و بيش از يک فرزند به ترتيب ۷۰٫۶۴ mg/l و ۲۳٫۷۳ mg/l بود. متوسط ميزان سرب در شير مادران داراي سن کمتر یا مساوی ۲۴ سال و بیشتر از۲۴  سال به ترتيب ۶۸٫۱۰ mg/l و  22.86 mg/lبوده است. متوسط ميزان سرب در شير مادران داراي نوزاد با وزن کمتر از ۲۹۵۰ گرم و بيشتر يا مساوي ۲۹۵۰ گرم به ترتيب 49.59 mg/l و۴۳٫۷۰ mg/l بود. متوسط ميزان سرب در شير مادران داراي نوزاد با قد کمتر يا مساوي ۴۹ سانتي متر و بيشتر از ۴۹ سانتي متر به ترتيب  49.80 mg/lو ۴۵٫۲۱ mg/l بوده است و همچنين متوسط ميزان سرب در شير مادران داراي نوزادي با دور سر کمتر از ۳۵ سانتي متر و بيشتر يا مساوي ۳۵ سانتي متر ۲۷٫۴۳ mg/l و ۶۲٫۳۳ mg/l بوده است.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که اختلاف ميانگين و همبستگي منفي معني داري در متوسط ميزان سرب در شير مادران گروه هاي مختلف سني مادر و تعداد فرزندان وجود دارد و همچنين متوسط ميزان سرب در شير مادران گروه هاي مختلف وزن نوزاد، قد نوزاد و دور سر نوزاد بررسي شد که اختلاف ميانگين و همبستگي معني داري در متوسط ميزان سرب در شير مادران گروه هاي مختلف وزن نوزاد، قد نوزاد و دور سر نوزاد مشاهده نشد.