مقاله بررسي ميزان سرب در کاهو مصرفي شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۶۲ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سرب در کاهو مصرفي شهر کرمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهو
مقاله سرب
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابولي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هداف: فلزات سنگين آلايندهاي شيميايي پايداري اند که مانند ترکيبات آلي از طريق فرايندهاي زيستي تجزيه نمي شوند. وجود غلظت بالاي سرب در سبزيجات برگي نظير کاهو مي تواند اثرات زيان باري بر سلامتي انسان داشته باشد. سرب در اثر ابياري مزارع باپساب فاضلاب هاي شهري و صنعتي تصفيه نشده حاوي ترکيبات سرب و يا فاضلابهاي کشاورزي و همچنين کشت کاهو در مزارع نزديک جاده هاي پر تردد به اين گياه راه مي يابد. با توجه به مصرف بالاي کاهو در جوامع، کنترل ميزان سرب آن در حفظ سلامتي مصرف کننده حايز اهميت است.
روش بررسي: مطالعه تحليلي و نمونه برداري مقطعي است که طي آن بطريق سرشماري هر چهار نوع کاهو مصرفي در شهر کرمان انتخاب و با تهيه ۲۰ نمونه که به طور تصادفي از هريک از چهار نوع کاهو مذکور در سطح شهر برداشت گرديد انجام گرفت. نمونه برداري در بازذه زماني ابتدا و انتهاي تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. پس از آماده سازي ميزان سرب موجود در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمي بر اساس روشهاي مندرج در کتاب آزمايشات شيميايي آب و فاضلاب چاپ ۲۰۰۰ اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرب در هر يک از چهار نوع کاهو مصرفي و وارداتي به شهر کرمان به ترتيب در کاهوهاي دزفول، جهرم، ورامين و يزد برابر ۰٫۰۲ , ۰٫۰۵, ۰٫۰۷,۰٫۰۳ ميکروگرم برگرم بدست آمد.
بحث: ميانگين غلظت سرب در نمونه کاهوهاي مصرفي شهر از حد مجاز توصيه شده در رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت کمتر و از شرايط قابل قبول براي مصارف انساني برخوردار مي باشند. اختلاف معني داري بين ميزان سرب نمونه ها و رهنمود سازمان جهاني بهداشت با توجه به ميزان کم مقادير بدست آمده در مقايسه با حداکثر مجاز مشاهده شد. مقايسه ميزان سرب در کاهوهاي مورد مطالعه با موارد مشابه آن در ترکيه، کنيا و مصر نشان مي دهد که مقادير سرب در کاهوهاي کشورهاي يادشده بيشتر از سرب اندازه گيري شده در کاهوهاي مصرفي شهر کرمان بوده است.