مقاله بررسي ميزان سطح سرمي لپتين و گرلين در بيماران تالاسمي ماژور و متوسط درمقايسه با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۸۶ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سطح سرمي لپتين و گرلين در بيماران تالاسمي ماژور و متوسط درمقايسه با افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله گرلين
مقاله بتاتالاسمي
مقاله کوتاه قد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فر حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنيار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلالات سيستم اندوکرين مانندکوتاه قدي، بلوغ ديررس و هيپوگناديسم که به دليل اثرات سمي آهن اضافي در بيماران تالاسمي به وجود مي آيد، يک معضل بزرگ است. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط سطح سرمي لپتين و گرلين با کوتاه قدي و لاغري در بيماران بت تالاسمي است.
مواد و روش ها: در اين بررسي سطح سرمي لپتين و گرلين در ۵۰ کودک سالم، ۵۰ بيمار تالاسمي ماژور و ۵۰ بيمار تالاسمي متوسط اندازه گيري شد و نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري توسط نرم افزار spss نسخه ۱۵ تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين لپتين سرم در گروه تالاسمي ماژور ۲٫۶۲±۱٫۲mg/l و در گروه تالاسمي متوسط ۲٫۸۷±۲٫۴mg/l بود که به طور معني داري پايين تر از گروه کنترل بود (P<0.01). ميانگين گرلين در گروه تالاسمي ماژور ۱۰۴۲٫۱۹۲±۲۷۵٫۹ pg/ml بود که به طور معني داري بالاتر از گروه کنترل بود (P<0.01). اما در گروه تالاسمي متوسط ۹۸۹٫۳۹±۲۷۵٫۵ pg/ml بود که تفاوت معني داري نداشت. ارتباط معني دار مثبتي بين سطح سرمي لپتين و شاخص توده بدني در بيماران تالاسمي ماژور و متوسط وجود داشت. همچنين سطح سرمي لپتين در گروه افراد کوتاه قد تالاسمي ماژور در مقايسه با گروه کنترل کوتاه قد پايين تر بود، اما هيچ ارتباط معني داري بين سطح گرلين و کوتاه قدي وجود نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که يکي از مشکلات غددي در افراد تالاسمي نقص عملکرد سلول هاي چربي است که موجب سطح سرمي پايين لپتين در اين بيماران مي شود.