مقاله بررسي ميزان سندرم متابوليک در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده به انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سندرم متابوليک در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده به انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله سندرم متابوليک
مقاله بيماري قلبي – عروقي
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي نكيسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم تخمدان پلي کيستيک (PCOS=Polycystic ovarian syndrome) با مقاومت به انسولين و هيپرانسولينمي جبراني مشخص مي شود و از سويي مقاومت به انسولين، نقش مهمي در سندرم متابوليک دارد. بنابراين انتظار مي رود فراواني سندرم متابوليک در بيماران مبتلا به سندرم پلي کستيک بيشتر باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي کليه بيماران که در طول يک سال به انستيتو غدد مراجعه مي کردند، در صورت تشخيص سندرم تخمدان پلي کستيک، وارد مطالعه مي گرديدند و از نظر معيار هاي سندرم متابوليک بررسي مي شدند. در مجموع کليه بيماران به دو گروه با سندرم تخمدان پلي کيستيک و متابوليک (تعداد: ۷۰ بيمار) و سندرم تخمدان پلي کيستيک بدون سندرم متابوليک (۸۱ بيمار) تقسيم شدند.
يافته ها: در مجموع ۱۵۱ بيمار با تخمدان پلي کسيتيک وارد مطالعه شدند که ميانگين سني ۲۸±۸ سال (۱۶ تا ۴۸ سال) داشتند. فراواني بيماران مبتلا به سندرم متابوليک در بيماران مراجعه کننده با تخمدان پلي کيستيک ۷۰ مورد (%۴۶٫۴) بود. فراواني معيارهاي سندرم متابوليک در کل افراد مورد مطالعه شامل افزايش دور کمر در %۵۵٫۶، فشارخون بالاي شرياني در %۲۲٫۶، تري گليسيريد بالا در %۴۸، HDL پايين در %۷۱ و FBS بالا در %۷٫۳ (۱۱ مورد) موارد بود.
نتيجه گيري: با توجه به درصد فراواني (%۴۶٫۴) سندرم متابوليک در بيماران با تخمدان پلي کيستيک در اين مطالعه، توجه و بيماريابي اين دسته از بيماران از نظر سندرم متابوليک و کنترل آن جهت پيشگيري از عوارض ديابت و بيماري هاي قلبي – عروقي ضروري به نظر مي رسد.