مقاله بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان به منظور شناسايي نقاط قوت يا ضعف احتمالي آنها در اين زمينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان به منظور شناسايي نقاط قوت يا ضعف احتمالي آنها در اين زمينه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتي
مقاله کتابداران کتابخانه هاي عمومي
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان آذين
جناب آقای / سرکار خانم: كوكبي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي زاهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف احتمالي آنان مي پردازد. جامعه آماري اين پژوهش تمامي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان مـي باشند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه اي محقق ساخته، مشتمل بر ۴۴ سوال استفاده شده است. روش پژوهش پيمايشي و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد که اکثريت افراد جامعه آماري را زنان، در گروه سني زير ۳۵ سال و با مدرک تحصيلي کارداني تشکيل مي دهند. بررسي کلي يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که مهارت کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان در درک صحيح نياز اطلاعاتي شان در سطحي مطلوب، راهبردهاي جستجوي اطلاعات به صورت چاپي در سطحي متوسط، راهبردهاي جستجوي اطلاعات به صورت الکترونيکي در سطحي نامطلوب، استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته و ناپيوسته در سطحي نامطلوب، استفاده از امکانات و ويژگي هاي موتورهاي کاوش، گروه هاي بحث و خبري در اينترنت در سطحي نامطلوب، استناددهي به منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي در سطحي نامطلوب، طراحي و انتخاب مناسب ترين و موثرين روش دستيابي به اطلاعات در سطحي نامطلوب، توانايي ترکيب اطلاعات جديد با دانسته هاي قبلي و توليد دانش جديد در سطحي مطلوب، ارزيابي نتيجه فرايند جستجو در رابطه با رفع نياز اطلاعاتي شان در سطحي مطلوب، استفاده خلاق و مناسب از فناوري در جهت توليد محصولات و عمل کردهاي نوين در سطحي متوسط، ميزان پايبندي به مساله حق مولف ومحدوديت هاي قانوني و اجتماعي استفاده از اطلاعات در سطحي مطلوب، سازماندهي، خلاصه برداري و چکيده نويسي از منابع و مدارک اطلاعاتي در سطحي متوسط، تعيين و تشخيص نکات اصلي موجود در اطلاعات در سطحي متوسط و تعيين ميزان مشورت با ديگر کتابداران و متخصصان موضوعي در بازيابي اطلاعات در سطحي نامطلوب قرار دارد. هم چنين يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان در وضعيت مناسب و مطلوبي نمي باشد. در پايان به منظور بهبود وضعيت موجود پيش نهاد هايي ارايه شده است.