مقاله بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از تروماي زايمان و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۶۶ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از تروماي زايمان و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از تروما
مقاله عوامل مستعد کننده
مقاله اختلال استرس پس از تروماي زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمولايي سيده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي كيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زايمان واقعه اي بالقوه تروماتيک در زندگي زنان است و مي تواند سبب بر انگيختن شديد احساسات و هيجانات به گونه اي شود که در بعضي از زنان اختلالات استرسي ايجاد کند. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع اختلال استرس پس از تروماي زايمان و عوامل مرتبط با آن انجام يافته است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي تحليلي است. نمونه هاي پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از بين زنان زايمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي در ۸-۶ هفته بعد از زايمان به تعداد ۴۰۰ نفر از ۱۵ فروردين تا پايان خرداد ۱۳۸۷ انتخاب گرديدند. در مرحله اول با استفاده از معيار A (DSM-VI) از ميان نمونه ها زناني که زايمان تروماتيک داشتند، مشخص شدند. سپس از بين آنان زنان مبتلا به اختلال استرس پس از تروماي زايمان از طريق مقياس اختلال استرس پس از تروما (PSS-1) شناسايي شدند و عوامل مرتبط در آن ها بررسي گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS v.11.5 استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که حدود %۵۴٫۴ از زنان زايمان را به صورت حادثه اي تروماتيک تجربه کرده اند و يک سوم از آن ها (%۳۷٫۷) دچار اختلال استرس پس از تروماي متعاقب زايمان شده اند بين عوامل مامايي شامل نوع تغذيه نوزاد، مشکلات مربوط به مراقبت از نوزاد، وزن هنگام تولد و عوامل رواني شامل حوادث استرس آور زندگي و ميزان حمايت اجتماعي دريافتي مادر با اختلال استرس پس از تروماي زايمان ارتباط معناداري ديده شد(p<0.05)  از عوامل جمعيت شناختي نيز دو متغير تحصيلات و درآمد خانواده با PTSD رابطه معناداري داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع زياد اختلال استرس پس از زايمان و وجود ارتباط معنادار بين متغيرهاي مامايي، نوزادي، رواني و همچنين ميزان حمايت اجتماعي با اختلال استرس پس از تروماي زايمان، توصيه مي شود مادران مستعد، به موقع شناسايي شوند تا بتوان از پيشرفت اين عارضه پيشگيري نمود.