مقاله بررسي ميزان شيوع افسردگي در بيماران ديابتي نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع افسردگي در بيماران ديابتي نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله آزمون بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي امين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: ديابت يکي از بيماريهاي مزمن است که شيوع نسبتا بالايي دارد. توجه به مشکلات روانپزشکي خصوصا افسردگي در مبتلايان به ديابت مي تواند باعث بهبود کيفيت زندگي اين افراد شود. هدف اصلي اين مطالعه تعيين ميزان شيوع افسردگي در بيماران ديابتي نوع ۲ و يادآوري ضرورت توجه بيشتر به اين بيماران و وضعيت رواني آنهاست.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مي باشد که بر روي ۱۰۰ بيمار ديابتي نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد در سال ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. بيماران از نظر ابتلا به افسردگي توسط آزمون بک مورد ارزيابي قرار گرفتند و پس از تکميل آن اطلاعات فردي بيماران از قبيل جنس، سن، طول مدت بيماري، ميزان تحصيلات، سابقه خانوادگي بيماري و وجود عوارض ديابت در رابطه با شيوع افسردگي مورد سنجش قرار گرفت.
نتايج: از بين ۱۰۰بيمار ديابتي نوع ۲، ۷۱ نفر زن و ۲۹ نفر مرد بودند. شيوع افسردگي ۶۴ درصد بود که ۴۸٫۳ درصد از مردان و ۷۰٫۴ درصد زنان افسرده بودند که از نظر آماري ارتباط بر حسب جنس معني دار بود (P<0.036). چنين افسردگي در اين افراد بر اساس سطح تحصيلات، سابقه خانوادگي افسردگي، عوارض ديررس ديابت و طول مدت بيماري بررسي شد که از نظر آماري تفاوت معني دار وجود داشت (به اين ترتيب P<0.004).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي افسردگي در بيماران ديابتي نوع ۲، بررسي و مشاوره روانپزشکي و آموزش روانشناختي براي تشخيص زودرس و تنظيم برنامه هاي مربوط به پيشگيري و بهبود افسردگي در اين بيماران مهم و سودمند مي باشد.