مقاله بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل موثر بر آن در بين مديران و کارکنان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۴۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل موثر بر آن در بين مديران و کارکنان دانشگاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعلل
مقاله شيوع تعلل
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل سازماني
مقاله عوامل محيطي
مقاله مديران و کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل موثر بر آن است. بدين منظور، نمونه اي تصادفي از مديران و کارکنان يکي از بزرگ ترين دانشگاه هاي کشور، به حجم ۱۳۳ نفر انتخاب و اطلاعات جمع آوري شده (توسط دو پرسشنامه تعلل تاکمن و پرسشنامه عوامل موثر تعلل) با استفاده از آزمون تي، تحليل واريانس و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج گوياي شيوع ۶٫۱۷ درصدي تعلل در ميان مديران و کارکنان است. در حالي که رابطه معناداري بين افراد با تحصيلات، سابقه خدمت، سن و سمت متفاوت به دست نيامد، نتايج نشان داد که بين زنان و مردان از نظر شيوع تعلل، تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهد از نظر مديران و کارکنان، عوامل فردي بيش ترين تاثير را در بروز تعلل دارند. پس از عوامل فردي، عوامل سازماني و محيطي در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در بين عوامل فردي، عامل قايل نبودن اولويت براي انجام کار، در بين عوامل سازماني، نداشتن سيستم ارزيابي عملکرد درست در سازمان و در بين عوامل محيطي، فشار خانواده و مشکلات خانوادگي، بيش ترين تاثير را بر ايجاد و بروز تعلل داشته اند.