مقاله بررسي ميزان شيوع رگورژيتاسيون خاموش طي بي هوشي عمومي در زنان حامله كانديد سزارين انتخابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع رگورژيتاسيون خاموش طي بي هوشي عمومي در زنان حامله كانديد سزارين انتخابي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگورژيتاسيون خاموش
مقاله شيوع
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه كرمي انشااله
جناب آقای / سرکار خانم: لعل دولت آباد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لك مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: رگورژيتاسيون خاموش، يكي از عوارض مهم و خطرناك همراه با بي هوشي عمومي است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع رگورژيتاسيون خاموش طي بي هوشي عمومي در زنان حامله كانديد سزارين انتخابي مراجعه كننده به بيمارستان بقيه اله (عج) در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي – توصيفي بر روي مادران حامله ۱۵ تا ۴۵ سال، تعداد ۷۳ مورد از كانديداهاي سزارين الكتيو تحت بي هوشي عمومي در بيمارستان بقيه اله (عج) به ترتيب انتخاب و تغييرات pH گلوي آنها توسط تغيير رنگ نوار pH متر ارزيابي شد.
يافته ها: ميزان بروز رگورژيتاسيون خاموش %۰ و تغيير pH ترشحات گلو %۶۷٫۱ بود. pH ترشحات گلو قبل از انتوباسيون ۷٫۳۴±۰٫۳۹ و  pHترشحات گلو پس از اكستوباسيون قبل از كاف ۷٫۷۵±۰٫۶۴ بود كه از نظر آماري معني دار بود (P=0.001). ميانگين تغييرات pH قبل از انتوباسيون و پس از اكستوباسيون قبل از كاف افزايش معني داري را نشان داد (P<0.005).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كاف لوله تراشه و اقداماتي از قبيل ساكشن گلو از آسپيراسيون ترشحات از اطراف لوله تراشه به طور قطعي پيشگيري نمي كنند.