مقاله بررسي ميزان شيوع سرولوژيک هپاتيت E در شهر خرم آباد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع سرولوژيک هپاتيت E در شهر خرم آباد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت E
مقاله شيوع
مقاله سرولوژيک
مقاله خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي علوي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هپاتيت E نوع بيماري عفوني ويروسي است که کبد را درگير مي کند و مي تواند از يک عفونت ساده بدون علامت تا يک بيماري برق آسا و کشنده بخصوص در زنان باردار، متغير باشد. شيوعHEV  در کشورهاي در حال توسعه بين ۳۵ – ۱۰ درصد و ايران جز مناطق اندميک مي باشد. لذا با توجه به اهميت شيوع HEV و عدم مطالعه در اين زمينه در لرستان و سابقه اپيدمي در استان هاي همجوار، اين مطالعه انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع بررسي مقطعي بوده که در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. نمونه گيري به صورت چند مرحله اي انجام شد و از ۱۹ مرکز بهداشتي شهر خرم آباد ۴۰۰ نفر انتخاب شدند و پس از اخذ رضايت کتبي و تکميل پرسشنامه، با استفاده از تست اليزا وضعيت آلودگي مشخص و نتايج مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: از ۴۰۰ نفر شرکت کننده، ۳۱ نفر، HEV مثبت بودند که برابر با شيوع ۷٫۸ درصد مي باشد. ميانگين سني افرادHEV  مثبت، ۴۹٫۷ سال و بالاتر از افراد HEV منفي بود (۳۴٫۸ سال) همچنين بيشترين ميزان شيوع در گروه سني ۵۹- ۴۰سال بود (۶۱٫۲ درصد) (۴%)  16 نفر سابقه تزريق خون داشتند که ۳ نفر از آنها، HEV مثبت بودند ولي ارتباط معناداري بين آنها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع به دست آمده (۷٫۸ درصد) شهر خرم آباد از نظر آلودگي به HEV، اندميک مي باشد. لذا توصيه مي شود که بيماران هپاتيتي استان به طور روتين از نظرHEV  بررسي گردند که در اين بررسي زنان باردار مي بايست مدنظر قرار گيرند.