مقاله بررسي ميزان شيوع صرع در کودکان بستري در بيمارستان کودکان تبريز در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع صرع در کودکان بستري در بيمارستان کودکان تبريز در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله تشنج هاي صرعي
مقاله اختلال تشنجي
مقاله تشنج ساده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: صرع يکي از بيماري هاي شايع و مزمن عصبي در اطفال مي باشد. نتايج مطالعات زيادي که درمورد شيوع آن انجام شده است به دليل اختلاف روش هاي مطالعه تاحدي متفاوت هستند. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع صرع در کودکان بستري در بيمارستان کودکان تبريز بود.
مواد و روش کار: در اين پژوهش آناليز ثانويه، پرونده تمام بيماراني که که از اول فروردين تا آخر اسفند سال ۱۳۸۸ با تشخيص تشنج در بخش اعصاب بيمارستان کودکان تبريز بستري شده بودند، تحت بررسي قرار گرفت. فرم جمع آوري داده ها متشکل از ۳ سوال مربوط به خصوصيات جمعيت شناسي و ۶ سوال مربوط به ويژگي هاي بيماري بود. داده ها با استفاده از نرم افزار PASW18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تشخيص نهايي ۴۷ کودک صرع ثبت شده بود که ۰٫۳۸ درصد از کل بيماران بستري در بيمارستان و ۴٫۱ درصد از کل بيماران بستري در بخش اعصاب و ۹٫۵ درصد از بيماران بستري با تشخيص تشنج را تشکيل دادند. ميانگين سني در آنان ۳±۲۵ ماه، ۵۱ درصد مذکر، سابقه مثبت خانوادگي صرع ۲۳ درصد، تشنج تونيک کلونيک ژنراليزه ۷۵ درصد، تشنج پارشيل ۲۵ درصد بود. در ۴۰ درصد موارد سن شروع اولين تشنج زير ۲۴ ماه بود. ۱۷ درصد از اين کودکان دچار فلج مغزي يا عقب ماندگي هاي ذهني بودند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين پژوهش با نتايج برخي از پژوهش ها از جمله در ميزان کلي شيوع، ميانگين سن شروع اولين تشنج، غالب بودن صرع در پسران و تشنج هاي ژنراليزه و سابقه مثبت خانوادگي همسان بوده و با نتايج برخي از پژوهش ها متفاوت مي باشد. علت اين تفاوت ها تاحدي مي تواند ناشي از تاثير عامل مکان از جمله سطح تسهيلات بهداشتي و روش مطالعه باشد.