مقاله بررسي ميزان شيوع عيوب انکساري در سنين و جنسيت مختلف در بيماران معاينه شده در کلينيک اپتومتري دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع عيوب انکساري در سنين و جنسيت مختلف در بيماران معاينه شده در کلينيک اپتومتري دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيوب انکساري چشم
مقاله نزديک بيني
مقاله دوربيني
مقاله آستيگماتيسم
مقاله سن
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخگري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي برومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده اميري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اينکه در مورد ميزان شيوع عيوب انکساري بيماران معاينه شده در کلينيک اپتومتري دانشکده توانبخشي شهيد بهشتي تاکنون تحقيق نشده است، هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع عيوب انکساري در بيماران معاينه شده در سال ۱۳۸۷ است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي پرونده ۶۰۰ معاينه شده در کلينيک اپتومتري در سال ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهاي مورد بررسي، سن، جنس، مقدار و نوع عيب انکساري و سلامت قسمت قدامي و خلفي چشم مي باشد.
يافته ها: در اين مطالعه، ميزان شيوع نزديک بيني %۱۱٫۸۳، دوربيني %۱۵٫۸۳، آستيگماتيسم %۴۵ و امتروپي %۲۷٫۳۴ بود. ميزان شيوع عيوب انکساري در مردان و زنان به ترتيب: نزديک بيني %۱۰٫۳ و %۱۳٫۱، دوربيني %۱۶٫۷ و %۱۵٫۱، آستيگماتيسم %۴۵٫۶ و %۴۴٫۵ و امتروپي %۲۷٫۴ و ۲۷٫۳ بود. ميانگين و انحراف معيار سن بيماران نزديک بين ۳۶٫۱±۲۰٫۹۸، دوربين ۴۱٫۲۷±۲۲٫۰۶ و آستيگماتيسم ۳۲٫۱۶±۲۰٫۹۸ سال بود. تفاوت نسبت مبتلايان به عيوب انکساري در سنين مختلف معني دار بود (P<0.001) اما تفاوت نسبت مبتلايان به عيوب انکساري در مردان و زنان معني دار نبود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان شيوع نزديک بيني تا گروه سني ۳۰-۲۰ سال افزايش و بر عکس دوربيني کاهش مي يابد و ميزان شيوع نزديک بيني و دوربيني بعد از سن ۴۰ سالگي در برخي گروه هاي سني افزايش مي يابد. همچنين ميزان شيوع عيوب انکساري در سنين مختلف يکسان نبود و جنسيت نيز در ميزان شيوع عيوب انکساري تاثيري نداشت. اين نتايج با پژوهش هاي ديگر محققين هماهنگي دارد.