مقاله بررسي ميزان شيوع فشارخون در کودکان دبستاني شهر رفسنجان، سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۹۸ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع فشارخون در کودکان دبستاني شهر رفسنجان، سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرفشاري خون
مقاله کودکان دبستاني
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم زينت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: راهنماهاي باليني جديد، پر فشاري خون را به عنوان يک مشکل بهداشتي مهم در کودکان مطرح مي نمايند. اين بررسي با هدف تعيين شيوع پرفشاري خون کودکان دبستاني شهر رفسنجان طراحي شد.
روش ها: اين مطالعه مقطعي روي ۱۲۷۵ کودک دبستاني شهر رفسنجان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي انجام شد. پرسشنامه فردي براي هر کودک تکميل و فشارخون اندازه گيري شد. براي تعيين پرفشاري خون از جداول ارايه شده توسط چهارمين گزارش تشخيص، ارزيابي و درمان فشارخون کودکان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي مناسب غير پارامتريک و پارامتريک آناليز شدند.
يافته ها:. فشارخون سيستوليک %۱۵٫۲ کودکان مورد بررسي در مرحله پيش پرفشاري خون و %۱۱٫۸ در مرحله پرفشاري خون قرار داشتند. هم چنين از نظر فشارخون دياستوليک نيز %۶ و %۳٫۶ کودکان به ترتيب داراي پيش پرفشاري خون و پرفشاري خون بودند. بيشترين شيوع پر فشاري خون سيستوليک (%۵۲٫۲) (P=0.0001) و پرفشاري خون دياستوليک (%۲۵٫۹) در کودکان کوتاه قد مشاهده شد (P=0.0001). همچنين بيشترين شيوع پرفشاري خون سيستوليک (%۲۹٫۸) کودکان، در گروه سني ۹-۷ سال بود.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد پرفشاري خون در کودکان کوتاه قد و در گروسني ۹-۷ سال شيوع بالاتري دارد. پيشنهاد مي شود پيگيري اين کودکان به فاصله هر شش ماه انجام شده و در صورتي که فشارخون بر اساس صدک قد کودکان به حالت طبيعي بر نگشت، تغييرات شيوه زندگي و در صورت لزوم درمان دارويي مدنظر قرار گيرد.