مقاله بررسي ميزان شيوع مالاسزيا در پوست دامهاي شهرستان تنکابن و تعيين هويت آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع مالاسزيا در پوست دامهاي شهرستان تنکابن و تعيين هويت آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دامهاي اهلي
مقاله مخمرهاي مالاسزيا
مقاله تنکابن
مقاله پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي عمران آيت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس مالاسزيا شامل مخمرهايي است كه بعنوان ميكروفلور طبيعي پوست انسان و بسياري از حيوانات پستانداران و پرندگان محسوب مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين درصد ميزان شيوع مالاسزيا در پوست دامهاي منطقه تنکابن با توجه به متغيرهايي نظير سن، جنس، نژاد همراه با مشخص نمودن گونه هاي شايع مالاسزيا در اين دامها بوده است. در طول نه ماه از تاريخ خرداد ۸۷ الي بهمن ۸۷ نمونه گيري از پنج نقطه بدن (پشت بدن، زير بغل، كشاله ران، گوش، اطراف مقعد) ۲۳۰ راس دام (۳۶ اسب، ۵۱ بز، ۴۱ گوسفند و ۱۰۲ گاو) با استفاده از تكنيك موكت استريل و اسكراپينگ (Seraping) انجام شد. شناسايي گونه هاي مالاسزيا بعد از تاييد از طريق ميكرووماكرومورفولوژي كشت، بر اساس خصوصيات ميكروسكوپيك، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي نظير حضوري از كاتالاز، توانايي هيدروليزاسكولين، استفاده از تركيبات مختلف تويين، توانايي رشد بر روي محيط سابورود گلوکز آگار فاقد چربي و با توجه به دستورالعمل هاي توصيف شده توسط گويلوت (Guillot)، كوئهو (Gueho)، مايسر (Mayser) انجام گرفت. از ۱۱۳ راس دام (۴۹٫ ۱۳%) داراي کشت مثبت مالاسزيا، گونه هاي مالاسزيا از ۵۹ راس گاو (۵۲٫ ۲۱%)، ۲۳ راس بز (۲۰٫ ۳۵%)، ۱۹ راس اسب (۱۶٫ ۸۱%) و۱۲ راس گوسفند (۱۰٫ ۶۱%) جداشدند. از ميان نتايج فراهم شده مالاسزيا فور فور با ۳۱ مورد (۲۷٫ ۴۳%) غالبترين گونه ايزوله شده و بعد از آن، مالاسزيا گلوبوزا ۲۷ مورد (۲۳٫ ۹%)، مالاسزيا پاكي درماتيس ۱۵ مورد (۱۳٫ ۲۷%)، مالاسزيا ابتوزوا ۱۲ مورد (۱۰٫ ۶۱%)، مالاسزيا رستريكتا ۱۱ مورد (۹٫ ۷۳%)، مالاسزيا اسلوفيه ۱۱ مورد (۹٫ ۷۳%) و مالاسزيا سيمپودياليس ۶ مورد (۵٫ ۳%)بودند. با توجه به اين بررسي ارتباط معني دار آماري بين سن و نژاد حيوانات با ميزان شيوع مالاسزيا مشاهده گرديد، در حاليکه بين جنس وميزان شيوع مالاسزيا اين ارتباط وجود نداشت.