مقاله بررسي ميزان شيوع مقاومت بنيادي و القايي کليندامايسين در استافيلوکوک هاي جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي هاجر و کاشاني شهرکرد، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع مقاومت بنيادي و القايي کليندامايسين در استافيلوکوک هاي جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي هاجر و کاشاني شهرکرد، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوک
مقاله اريترومايسين
مقاله کليندامايسين
مقاله مقاومت القايي
مقاله مقاومت بنيادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: وليدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مقاومت به کليندامايسين در استافيلوکوک به دو صورت بنيادي و القايي است. اين مطالعه با هدف بررسي شيوع مقاومت بنيادي و القايي نسبت به کليندامايسين در سويه هاي استافيلوکوک جدا شده از بيماران در بيمارستان هاي هاجر و کاشاني شهرکرد انجام شد.
روش بررسي: اين تحقيق توصيفي – تحليلي بر روي ۲۳۰ ايزوله استافيلوکوک انجام شد. براي سويه هاي با فنوتيپ مقاوم به اريترومايسين و حساس به کليندامايسين، تست D انجام گرديد. در اين تست دو ديسک اريترومايسين (۱۵mg) و كليندامايسين mg) با فاصله مراکز ۱۵ ميلي متر، بر روي پليت قرار داده شدند. پس از انکوباسيون، وجود هاله عدم رشد به شکل D بررسي گرديد. داده ها به کمک آزمون هاي آماري کاي دو و فيشر تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از بين ۲۳۰ ايزوله استافيلوکوکي، %۵۵٫۶ حساس به کليندامايسين بودند و %۳۷٫۵ مقاومت بنيادي و %۵٫۲ مقاومت القايي به کليندامايسين داشتند. ميزان مقاومت بنيادي و القايي به کليندامايسين در ايزوله هاي استافيلوكوك مقاوم به متي سيلين (MRSA) به ترتيب %۶۶ و %۹ و در ايزوله هاي حساس به متي سيلين (MSSA) به ترتيب %۱۵٫۴ و %۲٫۳ بود. ميزان مقاومت القايي در سويه هاي  4.2MRSAبرابر نسبت به سويه هاي حساس بود (P<0.05) [OR=4.2, CI95% (1.1-15.9)]. همچنين ميزان مقاومت القايي در سويه هاي MRSA نسبت به سويه هاي MSSA، ۱۰٫۸ برابر بود (P<0.001) [OR=10.8, CI95% (1.1-15.9)].
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه تعيين مقاومت القايي در تمام سويه هاي استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين و همچنين سويه هاي استافيلوکوک با فنوتيپ مقاوم به اريترومايسين، حساس به کليندامايسين توسط تست D ضروري مي باشد.